Prop. 116 L (2017–2018)

Endringer i sameloven mv. (konsultasjoner)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår i denne proposisjonen endringer i sameloven, slik at loven får et eget kapittel om konsultasjoner. Forslaget er en oppfølging av ett av forslagene i samerettsutvalgets utredning NOU 2007:13 Den nye sameretten, og viderefører i all hovedsak dagens konsultasjonsprosedyrer. Det nye kapitlet i sameloven lovfester hovedprinsippene i konsultasjonsplikten, og regulerer konsultasjoner mellom offentlige myndigheter og Sametinget og andre berørte samiske interesser. Kapitlet omhandler blant annet hva som anses som konsultasjoner i god tro og med formål om å oppnå enighet, i hvilke saker og på hvilket stadium av saksprosessen det skal konsulteres, hvem som har plikt til å konsultere, hvem som skal konsulteres, og virkningen av brudd på konsultasjonsreglene. Formålet med lovforslaget er å bidra til større forutsigbarhet og mer effektive konsultasjonsprosesser.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget