Historisk arkiv

Nå skal samiske interesser konsulteres

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Fra og med 1. juli gjelder nye regler for konsultasjoner mellom offentlige myndigheter og samiske interesser. Det stiller krav til kommunene og fylkene om å organisere sin saksbehandling slik at lovreglene om konsultasjoner blir fulgt opp i praksis.

–Det har lenge vært behov for noen rettslige rammer for hvordan samiske interesser skal ivaretas i offentlige beslutningsprosesser, og nå er disse endelig på plass, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Helleland er ansvarlig statsråd for samiske saker i regjeringen.

–Lovreglene vil skape forutsigbarhet og være tidsbesparende for både det offentlige og de samiske interessene. Jeg tror også at gode konsultasjoner vil bidra til økt tillit og gjensidig forståelse mellom folk og jeg antar at det vil forebygge omkamper og klagerunder. Dette er ikke bare en styrke for de samiske interessene, men også for lokaldemokratiet, sier Helleland.

Hva betyr det å konsultere?

  • Regjeringens forslag om å lovfeste konsultasjonsordningen ble vedtatt i Stortinget 7. juni 2021.
  • Det innebærer at alle forvaltningsnivåer skal konsultere med samiske interesser i saker som berører dem.
  • Konsultasjoner mellom staten, representert ved departementene og Sametinget, har vært praktisert i mange år. Med den lovendringen som nå trer i kraft, formaliseres også tilsvarende ordninger for fylkeskommuner og kommuner.
  • Konsultasjoner skal sikre at samiske interesser kommer tidlig inn i prosessene, og at de har en reell mulighet til å påvirke beslutningene. Formålet med konsultasjonene er å oppnå enighet om foreslåtte tiltak.
  • Samiske interesser kan ikke diktere utfallet. Det er fortsatt de folkevalgte organene som har siste ordet.

Ny veileder

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet en veileder for kommunene og fylkene.

Veilederen gir råd og anbefalinger om hvordan innholdet i konsultasjonsplikten bør forstås, og hvordan plikten kan oppfylles. Det gis også en oversikt over hvilke tiltak som kan omfattes av konsultasjonsplikten og hvilke som er unntatt. Veilederen beskriver også ulike ordninger for medvirkning, og hvordan disse kan bidra til å oppfylle konsultasjonsplikten, gjennom visse tilpasninger.

–Veilederen skal bidra til økt kompetanse om konsultasjoner, men den bidrar også til å øke kompetansen om samiske språk, kultur og næringsliv. Jeg har stor tro på at kommunene og fylkene vil se på veilederen som et nyttig verktøy i tiden framover, sier Helleland.

Forvaltningslovens regler om saksbehandling og partsinvolvering (opplysning om saken, varsling, klagerett mv.) vil gjelde på vanlig måte i saker som berører samiske interesser. Konsultasjoner er derfor et supplement og ikke noe som kommer til erstatning for de øvrige demokratiske beslutningsprosessene.

Loven kan leses her.

Spørsmål fra presse kan rettes til ke@kmd.dep.no eller på telefon 22 24 25 00.