Historisk arkiv

Endringer i plan- og bygningsloven m.m. (regional plan, dispensasjon) trer i kraft 1. juli 2021

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringens forslag om endringer i plan- og bygningsloven m.m. (regional plan, dispensasjon m.m.) er vedtatt og sanksjonert av Kongen i statsråd i dag, lov 18. juni 2021 nr. 130.

Loven omfatter endringer i plan- og bygningsloven §§ 8-1, 12-6 og 19-2 (dispensasjonsbestemmelsen). I nytt tredje ledd i § 8-1 gis det en hjemmel til å gi forskrift om arealsoner for regional plan. I nytt andre ledd i § 12-6 gis det en bestemmelse om at hensynssone hvor gjeldende reguleringsplan skal gjelde uendret, ikke kan brukes i detaljregulering, jf. § 11-8 tredje ledd bokstav f. Dette vil kunne forenkle byggesaksbehandlingen og forhindre uklarhet om hvilke planer som er gjeldende. I § 19-2 er det gjort endringer som forenkler dispensasjonsbestemmelsen, og som vil kunne bidra til mer forutsigbar praktisering. Endringen tydeliggjør at det ikke kan dispenseres hvis hensynet til nasjonale og regionale interesser blir vesentlig tilsidesatt. Någjeldende fjerde ledd i bestemmelsen er opphevet.

Loven omfatter også to endringer av rettsteknisk art i matrikkellova §§ 34 og 38.

Endringene trer i kraft 1. juli 2021.

Det er ikke gitt noen overgangsbestemmelser. Dette innebærer at det vil være tidspunktet for kommunens planvedtak som er avgjørende for om den nye bestemmelsen i § 12-6 andre ledd kommer til anvendelse. I forhold til anvendelsen av den endrete dispensasjonsbestemmelsen i plan- og bygningsloven § 19-2, vil tidspunktet for dispensasjonsvedtaket være avgjørende.

Bakgrunnskilder:

Prop. 169 L (2020–2021) - regjeringen.no

Innst. 606 L (2020-2021) - stortinget.no

Lovvedtak 150 (2020-2021) - stortinget.no