Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Sandnes kommune - innsigelser til kommuneplanens arealdel 2002-2017

Avgjørelse i innsigelsessak, 10.10.03

Sandnes kommune – innsigelser til kommuneplanens arealdel 2002-2017

Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 08.01.03.

Saken er i henhold til plan- og bygningslovens § 20-5, femte ledd oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse fordi det foreligger innsigelser fra Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland fylkeskommune og Fylkeslandbruksstyret i Rogaland.

Miljøverndepartementet godkjenner Sandnes kommuneplans arealdel for ny Hana skole i Vatnekrossen, utvidelse av Forus næringsområde og nytt boligområde i Hølelia. Departementet godkjenner ikke arealer til idrettsbaner i Vatnekrossen og utvidelse av Vølstadskogen camping. Planen for øvrig er egengodkjent ved bystyrets vedtak av 05.11.02.

Bakgrunn for saken

Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren har gitt viktige føringer for arbeidet med foreliggende kommuneplan for Sandnes kommune. Den nye planen innebærer at den framtidige utbyggingen i stor grad forutsettes å skje som fortetting av eksisterende bebyggelse og med høy grad av utnyttelse i nye områder. Planen legger til grunn at den langsiktige byutviklingen skal skje østover mot Vadafjell og sørover langs Jærbanen. Det skal satses på høy kollektivdekning og høy tetthet langs eksisterende bane og eventuell ny bane mot øst.

Kommunen mener at planen følger opp den overordnede prioriteringen på regionalt nivå av landbruksområder og friluftsområder som skal vernes mot nedbygging i et langsiktig perspektiv. Sandnes er en bykommune i sterk vekst og samtidig en viktig landbruks- og friluftslivskommune. Kommunen preges derfor av mange og store interessekonflikter knyttet til arealbruken. Kommuneplanprosessen har langt på vei klart å avveie og avklare arealbrukskonfliktene.

Det foreligger imidlertid uløste innsigelser til følgende fire avgrensede områder:

·
  • Offentlige formål (Ha 01) Vatnekrossen
  • ·
  • Byggeområde-næring (Lu 01) Forus
  • ·
  • Utvidelse av byggeområde-camping Vølstadskogen
  • ·
  • Byggeområde-bolig Hølelia

For de øvrige arealene er kommuneplanen egengodkjent.

Befaring og møte i kommunen ble avholdt 24.03.03 med representanter fra kommunen, fylkeskommunen, fylkesmannen, fylkeslandbruksstyret, Landbruksdepartementet og Miljøverndepartementet.

I forbindelse med Miljøverndepartementets behandling er følgende uttalelser innhentet:

·
  • Direktoratet for naturforvaltning (DN), brev av 11.04.03.
  • ·
  • Landbruksdepartementet (LD), brev av 16.05.03.

I tillegg har Rogaland fylkeskommune v/fylkesordføreren i brev av 08.01.03 gitt en redegjørelse og kommentar til planforslaget for Vatnekrossen Ha01.

Nedenfor følger en nærmere redegjørelse for konfliktene:

Offentlige formål (Ha01) Vatnekrossen

I forrige kommuneplan ble det godkjent ca 25 daa til offentlige formål i området. Ved rullering av kommuneplanen ønsker kommunen å utvide dette til ca 90 daa for å få plass til et bydelssenter med barneskole, idrettshall, idrettsbaneanlegg, barnehage, helsehus og bydelshus. Dagens bruk av arealene er gressproduksjon.

Sandnes kommune – mener at det er svært viktig å få etablert de planlagte offentlige funksjonene i Hana bydel. Behovet for skole og tilhørende anlegg regnes som prekær. Det er lagt ned mye arbeid i å finne fram til en god løsning for de offentlige funksjonene på Hana, og det er gjennomført flere runder med utredning av alternative løsninger. Kommunen mener at dokumentasjonen viser at det foreslåtte arealet har den mest optimale plasseringen. Lokaliseringen vil på kort sikt løse et akutt behov for ny skole for befolkningen på Hana, og på lengre sikt legge til rette for god betjening av framtidig befolkning i nye utbyggingsområder i tråd med Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren. Kommunen legger videre vekt på at nærheten til sentrum og en framtidig bybane innebærer at det er lite sannsynlig at en videre planlegging av byutviklingen østover i kommunen vil finne rom for fortsatt landbruksvirksomhet i dette området.

Innsigelsen fra fylkeslandbruksstyret – Fylkeslandbruksstyret har tidligere akseptert omdisponering av ca 40 daa i området. Innsigelsen er rettet mot ytterligere omdisponering av ca 50 daa til offentlig formål. Det åpnes for at kommunen kan komme tilbake med en plan for ny skole og idrettshall med nødvendige uteareal plassert på en slik måte at det ikke beslaglegger god dyrka jord. I begrunnelsen for vedtaket går det fram at styret er klar over at området ved Vatnekrossen kan bli et sentralt punkt i forbindelse med en langsiktig byutvikling mot øst i Sandnes. Samtidig legges det vekt på at det må skje en nærmere avklaring av viktige infrastrukturtiltak før omdisponeringer av jordbruksareal av høy kvalitet kan aksepteres. Det vises til at denne vurderingen også ble gjort av Fylkestinget i forbindelse med behandlingen av fylkesdelplanen. Fylkeslandbruksstyret mener at de beste arealene for matproduksjon ikke skal gå inn i framtidig utbyggingsområde for Sandnes øst. Hovedstrukturen i området bør få en planmessig avklaring før det åpnes for en stor satsingen på utbygging til offentlige formål. Selv om det trekkes i tvil om det er reell mangel på skolekapasitet, aksepterer styret at det behov for ny skole i området. Imidlertid kan de ikke se at det er noe i veien for å trekke utbyggingen noe lenger opp mot Vatneli og at lokaliseringen av ny skole tar hensyn til en fornuftig arrondering av de resterende landbruksarealene.

Fylkeskommunens kommentar – Fylkeskommunen anbefaler at departementet godkjenner kommunens planvedtak for området. Begrunnelsen er at løsningen innebærer at det aktuelle skole og idrettsområdet får en hensiktsmessig lokalisering i forhold til eksisterende og framtidig byutvikling, med god tilgjengelighet og sikring av de miljømessige forhold. Videre understrekes det at den godkjente fylkesdelplanen må betraktes som forpliktende for alle parter. Selv om det aktuelle området består av dyrket mark, må omdisponeringen til utbyggingsformål i dette tilfellet ses på som del av en hovedstrategi for byutvikling mot øst, og dermed vern av de viktige landbruksområdene på "Flatjæren".

Fylkesmannens tilrådning ved oversending til departementet – Det legges vekt på at kommunens forslag må vurderes opp mot de føringene som er gitt i Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren. I forbindelse med utbyggingsretning øst, er det mange uavklarte spørsmål, blant annet knyttet til overordnet infrastruktur. Fylkesmannen mener derfor at det hadde vært ønskelig om den langsiktige utviklingen østover hadde blitt nærmere avklart og konkretisert planmessig før vesentlige omdisponeringer blir foretatt. Imidlertid legges det til grunn at det aktuelle planområdet ligger meget sentralt i et eksisterende knutepunkt i bydelen, og at det ikke kan forventes at det vil forbli landbruksområde i framtiden. Spørsmålet blir derfor om det foreligger dokumentert behov for å ta området i bruk til utbyggingsformål nå. Fylkesmannen legger vekt på at en skole må få en plassering som sikrer gode miljøkvaliteter og sambruk med bydelssenteret. Selv om det vil ha store arronderingsmessige ulemper for det berørte gårdsbruket, har fylkesmannen kommet til at det er grunnlag for å akseptere den foreslåtte lokaliseringen av skolen og tilhørende idrettshall. Arealet som i kommunens skisser er vist som idrettsbaner aksepteres ikke omdisponert.

Landbruksdepartementet – viser til at det omstridte arealet er av dyrket mark med god arrondering og svært god kvalitet med hensyn til matproduksjon. I utgangspunktet er det derfor av nasjonal interesse å verne om dette arealet. Imidlertid henvises det til foreliggende fylkesdelplan og at dette er en sak hvor nasjonal jordvernpolitikk må vurderes opp mot politiske føringer knyttet til fylkesdelplanvedtaket. Landbruksdepartementet legger til grunn at byutviklingen mot Sandnes øst har blitt valgt fordi det innebærer en utviklingsretning mot mer lavproduktive områder. Videre understrekes det at dette ikke innebærer at alt jordbruksareal i denne retningen skal bygges ned. Departementet støtter innsigelsen i forhold til utbygging av idrettshall, fotballbaner og bydelshus på Hana. Dette må søkes lokalisert utenom areal av nasjonal verdi for matproduksjon. Imidlertid kan arealet til skoletomt aksepteres under forutsetning av at arealet utformes og plasseres slik at arronderingen på gjenværende dyrket mark blir best mulig.

Landbruksdepartementet anbefaler også at det stilles krav om at det settes i gang et planarbeid innenfor utviklingsretning Sandnes øst for å få avklart framtidig infrastruktur og hvilke landbruksområder som bør få et varig vern.

Byggeområde-næring (Lu01) Forus

Forus næringsområde er regionens største, og har arealer i kommunene Sandnes, Stavanger og Sola. I henhold til Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren er området tiltenkt en fortsatt viktig rolle i forhold til framtidig byutvikling ved fortetting, utvidelser og et forbedret transportsystem. Det omstridte arealet er fulldyrket og brukes for det meste til gressproduksjon.

Sandnes kommune – legger vekt på sitt ansvar for å. kunne tilby egne innbyggere og næringsliv gode og attraktive næringsarealer innenfor kommunens grenser. Ut fra forventet befolkningvekst har kommunen beregnet et behov for ca 1000 daa nytt næringsareal. Dersom Lu01 tas ut av kommuneplanen vil næringsområdene bli redusert til 374 daa. Kommunen mener at dette vil være helt uakseptabelt for en by som vokser med ca 1000 innbyggere i året. Forusområdet peker seg ut som en av de viktigste lokalitetene. Arealreservene i området er i ferd med å bli oppbrukt, og det er behov for å disponere nye arealer. Det understrekes at fortetting i eksisterende byggeområder på Forhus vil skje parallelt med, og til dels uavhengig av utviklingen av det nye arealet. Det understrekes også at fortettingen vil skje over et lengre tidsperspektiv. Kommuneplanen legger for øvrig stor vekt på økonomisering av arealer, både ved fortetting i eksisterende tettsted og ved høy tetthet i nye utbyggingsområder. Dette vil også bli lagt til grunn for utbyggingen av området Lu01. Kommunen viser til at området er klarert i fylkesdelplanen og at det ikke er ment å være landbruksareal på lang sikt. Det stilles spørsmål om man nok en gang skal utsette et tiltak som det er overordnet enighet om.

Innsigelsen fra fylkeslandbruksstyret – er rettet mot forslaget om å utvide det eksisterende næringsområdet med 290 daa. Etter styrets syn må arealbehovene i Sandnes vurderes i sammenheng med hva som er tilgjengelig areal i regionen. Det pekes på at Jæren er et stort felles bolig- og arbeidsmarked. Fylkeslandbruksstyret fremmet innsigelse mot det samme arealet ved forrige kommuneplanrullering. Innsigelsen ble tatt til følge av Miljøverndepartementet. Det ble blant annet påpekt at det ikke var dokumentert behov for arealet og at det manglet en helhetlig plan for Forusområdet på tvers av kommunegrensene. Styret mener at det ikke foreligger tilstrekkelig grunnlag for å akseptere omdisponering av Lu01 på nåværende tidspunkt. Det vises til fylkesdelplanens forutsetning om at det skal økonomiseres med areal slik at områder som er akseptert som utbyggingsområde varer hele planperioden på 40 år.

Innsigelsen fra fylkesmannen – er også rettet mot forslaget om å utvide det eksisterende næringsområdet med 290 daa. Fylkesmannen understreker at utvidelser av Forusområdet må begrunnes ut fra et dokumentert behov for nye arealer i området sett under ett, uavhengig av i hvilken kommune disse arealene er lokalisert. Det understrekes videre at denne kategori jordbruksarealer, selv om de er avsatt som utbyggingsområder i fylkesdelplanen, ikke skal frigis uten at det foreligger et dokumentert behov. Fylkesmannen kan ikke se at det foreligger noen begrunnelse for behovet for nye arealer på Forus så lenge det finnes et potensial for fortetting og det fremdeles er ledige arealer i Sola kommune. Fylkesplanen har et 40-årsperspektiv og arealene på Forus må forvaltes i et slikt tidsperspektiv.

Fylkesmannens tilrådning ved oversending til departementet – Fylkesmannen er inneforstått med at det er nødvendig at Forusområdet har tilstrekkelig utbyggingsareal tilgjengelig, men mener at det ikke foreligger en tilfredsstillende koordinering mellom de tre kommunene som disponerer arealene i området. Det påpekes at reguleringsplanen som skal tilrettelegge for fortetting i området ikke er kommet på høring, og at framdriften synes usikker. Fylkesmannen anbefaler at innsigelsene tas til følge.

Landbruksdepartementet – mener at arealene som er avsatt for næringsformål i fylkesdelplanen i et 40-årsperspektiv bør husholderes varsomt. Det anbefales at utvidelsesforslaget ses i sammenheng med hva som skjer i Sola og Stavanger kommuner, og at det fastsettes bestemmelser for rekkefølge i utbyggingen og krav til utnyttingsgrad. Når slike bestemmelser foreligger vil ikke Landbruksdepartementet stille seg negativt til næringsutbygging i samsvar med rammene i fylkesdelplanen.

Utvidelse av byggeområde-camping Vølstadskogen

Forslaget om å utvide eksisterende campingplass med 40 daa kom inn som et privat forslag under første høringsrunde. Området ligger innenfor den langsiktige landbruksgrensen som er avsatt i Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren, og det er en del av den regionale grønnstrukturen.

Sandnes kommune – viser til at campingen er det eneste overnattingstilbudet i denne kategorien for tilreisende til kommunen. Det legges vekt på å gi virksomheten utviklingsmuligheter slik at den kan tilby kommunens gjester et godt produkt både kvalitativt og kapasitetsmessig. Kommunen mener at samfunnsnytten av å videreutvikle campingplassen overskrider den verdien arealene har i jordbrukssammenheng. Videre mener kommunen at campingformål ikke vil komme i konflikt med den regionale grønnstrukturen. Arealene vil få en parkmessig opparbeiding med gode muligheter for turbruk. Grunneieren understreker at det i vanskelige tider for landbruket er viktig å få mulighet til å utvikle nye nisjer i tillegg til den tradisjonelle landbruksproduksjonen.

Innsigelsen fra fylkeslandbruksstyret – er rettet mot hele utvidelsen av campingplassen. Det legges vekt på at området ligger innenfor den langsiktige landbruksgrensen som er avsatt i Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren og at arealet er fulldyrket jord av god kvalitet. Med utgangspunkt i de klare regionale planføringene, kan ikke styret se at det er grunnlag for å tillate en utvidelse av campingplassen på god jordbruksjord. Imidlertid åpnes det for at det i forbindelse med detaljplanleggingen for ny Rv44 kan diskuteres mindre justeringer av campingplassarealet mot øst.

Fylkesmannens tilrådning ved oversending til departementet – Det vises til at arealet i henhold til gjeldende fylkesdelplan, er et prioritert landbruksområde hvor allmenne friluftslivsinteresser også skal kunne innpasses, og at utvidelse av campingplassen ikke er i samsvar med de hovedformål området skal betjene. Videre legger fylkesmannen vekt på at arealene som kommunen vil omdisponere er av beste jordbrukskvalitet. Ut fra dette anbefales innsigelsen tatt til følge.

Direktoratet for naturforvaltning – Direktoratet mener at føringer gitt i overordnede planer bør følges opp i kommunale planer. Det aktuelle området er i gjeldende fylkesdelplan vist som overordnet grønnstruktur og kjerneområde for landbruk. I lys av dette mener direktoratet at kommunens vedtak er uheldig. Imidlertid mener direktoratet at det gjennom detaljplanlegging vil være mulig å ivareta natur- og friluftslivsinteressene på en tilfredsstillende måte, og at det ut fra disse hensynene ikke er grunnlag for å gå imot kommunenes vedtak.

Landbruksdepartementet – støtter innsigelsen. Det legges vekt på at forslaget til utvidelse av campingplassen er i konflikt med nasjonale jordverninteresser og bryter grensen for landbruksområder i fylkesdelplanen.

Byggeområde-bolig Hølelia

Forslaget om nytt boligområde på 30 daa i Hølelia var ikke med i kommunens opprinnelige planforslag. Området er lokalisert ca 800 meter vest for den mer tettbebygde delen av Hølebygda. Området har tidligere vært lagt ut som LNF-område.

Sandnes kommune – legger vekt på at boligbyggingen vil gi en ønsket positiv befolkningsutvikling i Høle som er en bydel med stagnasjon i folketallet og med ledig skolekapasitet. Det tidligere planavklart arealer til boligbygging i tilknytning til eksisterende tettbebyggelse, men manglende grunneieravtaler har medført at disse områdene ikke har blitt utbygd. Kommunen ønsker å få til en naturlig vekst og utvikling på Høle, men tror ikke ekspropriasjon er rette virkemiddel for å oppnå dette. Videre påpekes at viktige servicefunksjoner som kirke, forsamlingshus, skole, barnehage og butikk ligger innenfor en avstand på 500 – 1000 meter. Det er allerede 11 boliger i Hølelia, og kommunen mener at det aktuelle arealet må oppfattes som en fortetting i et bebygd område.

Innsigelsen fra fylkeslandbruksstyret – er rettet mot nytt areal til boligformål i Hølelia. Begrunnelsen er at det ikke er dokumentert at det er behov for enda et boligområde i denne bygda. Det legges vekt på at det aktuelle området ligger inne i et jordbruksområde og er lite sentralt i forhold til Høle som tettsted.

Innsigelsen fra fylkesmannen – er fremmet med grunnlag i Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging (RPR-ATP). Begrunnelsen er at området er uten sammenheng med resten av tettbebyggelsen og synes særdeles tilfeldig og dårlig plassert.

Innsigelsen fra fylkeskommunen – går imot at det legges ut boligområde i Hølelia, med bakgrunn i at det ikke vil bygge opp under en fornuftig tettstedsutvikling på Høle. Det vises også til at det finnes flere planlagte boligområder på Høle som ikke er utnyttet.

Fylkesmannens tilrådning ved oversending til departementet – Selv om Høle representerer en utkant i kommunen, mener fylkesmannen at prinsippene i RPR-ATP også har gyldighet ved planlegging av nye boligfelt i dette området. Det er viktig at boligbyggingen skjer som ledd i en samlet strategi slik at det ikke blir en unødig oppsplitting av LNF-områder og dermed et press på landbruks- natur- og friluftslivsinteressene. Fylkesmannen anbefaler at innsigelsene tas til følge.

Landbruksdepartementet – støtter fylkeslandbruksstyrets innsigelse av hensyn til jordvern og kulturlandskap. Det understrekes at forslaget bryter med prinsippet i arealpolitikken om at avsatte byggeområder skal utnyttes før byggesonen utvides på bekostning av dyrket jord.

Miljøverndepartementets vurderinger

Planleggingen av arealbruken på Jæren og i Sandnes er krevende på grunn av blant annet sterke jordverninteresser og stor befolkningsøkning. Dette har kommet til uttrykk ved omfattende innsigelser knyttet til kommuneplanene for flere av kommunen i regionen. Departementet ser derfor positivt på den felles innsats som er lagt ned i Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren for å få avklart et langsiktig utbyggingsmønster i denne pressede regionen. Forholdet til fylkesdelplanen vil stå sentralt i departementets vurderinger i denne saken. Nedenfor vurderes de enkelte innsigelsene.

Departementets rolle i innsigelsessaker er å fatte endelig vedtak i plansaker der det er konflikt mellom kommunen og fylkeskommunen eller statlig sektormyndighet. Det må foreligge nasjonale eller viktige regionale interesser for at departementet skal kunne overprøve de lokalpolitiske prioriteringene. Avveining av ulike lokale interesser er foretatt gjennom den kommunale planprosessen og kommunestyrets behandling.

Byggeområde-offentlige formål (Ha01) Vatnekrossen

Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren skal sikre behovet for utbyggingsområder i en 40 års periode. Det er viktig at en unngår en kortsiktig fragmentert utnyttelse av de arealene som er avsatt til utbyggingsformål i fylkesdelplanen. Dette er det lagt vekt på ved departementets godkjenning av fylkesdelplanen. I godkjenningsbrevet står følgende: "Fortettingsgraden bør vurderes fortløpende, i den hensikt at man over tid øker konsentrasjonen i eksisterende sentra og derigjennom styrker kollektive transportløsninger, samtidig som nedbyggingen av dyrket og dyrkbar mark skyves ut i tid. I nye og allerede etablerte utbyggingsområder hvor det legges opp til banebetjening, må høy arealutnyttelse gis prioritet".

Ved oppfølgingen av fylkesdelplanen er det viktig at en har tillit til at kommunen som lokal planmyndighet er i stand til å foreta de riktige arealdisponeringene slik at planens langsiktige målsettinger innfris. Det er kommunens ansvar å sørge for at det økonomiseres med arealene slik at de tildelte arealreservene varer i 40 år, som er planens tidshorisont.

Departementet støtter fylkesmannens vurdering av at det aktuelle konfliktområdet er meget sentralt lokalisert i et eksisterende knutepunkt, og at uansett valg av framtidige infrastruktur­løsninger, vil en måtte regne med at dette området blir utbygd. Spørsmålet er derfor om det er tilstrekelig dokumenterte behov for omdisponering av arealene nå. Departementet har forståelse for at kommunen etter en lang planprosess mener at bygging av ny skole ved Vatnekrossen er tilstrekkelig utredet. Imidlertid er forslaget om utbyggingen av idrettsbanene dårligere begrunnet og det er uklart om det er behov for utbygging i denne planperioden. Offentlige funksjoner som skole, barnehage og bydelssenter vil det være gunstig å lokalisere i trafikknutepunkt hvor det er god tilgjengelighet. Idrettsbaneanlegg er mer arealkrevende, og det er ikke opplagt at denne typen funksjoner bør beslaglegge verdi­fulle areal med meget god tilgjengelighet. Lokaliseringen av nytt idrettsanlegg bør derfor avvente resultatet av en samlet analyse og konkretisering av utbyggingsmønsteret i Sandnes øst.

Ut fra dette er det grunnlag for å godkjenne deler av byggeområde Ha01 for å sikre tilstrekkelig areal til videre detaljplanlegging av skole, barnehage og bydelssenter. Innsigelsen tas dermed delvis til følge.

Byggeområde-næring (Lu01) Forus

Spørsmålet om omdisponering av det aktuelle arealet har vært til behandling i departementet tidligere. Det ble den gangen påpekt at Jærregionen må betraktes som et felles bolig- og arbeidsmarked og at framtidig arealbruk i Forusområdet må fastsettes gjennom en regional planprosess hvor utviklingen i området ses i sammenheng med utviklingen av næringsområder i hele Jærregionen. Det ble også pekt på at behovet for å utvide Forus næringsområde må vurderes uavhengig av kommunegrensene. Det nye nå er at det er gjennomført en regional planprosess hvor Forusområdet er definert som et viktig regionalt næringsområde og har fått avsatt arealreserver for en 40-årsperiode. Det sentrale spørsmålet er hvordan en skal få til en god oppfølging av Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren.

Det er behov for å se utviklingen i de tre berørte kommunene i sammenheng. Videre bør en se hele det arealet som er avsatt i fylkesdelplanen i sammenheng.

Ved oppfølgingen av fylkesdelplanen er det viktig at en har tillit til at kommunen som lokal planmyndighet er i stand til å foreta de riktige arealdisponeringene slik at planens langsiktige målsettinger innfris. Det er kommunens ansvar å sørge for at det økonomiseres med arealene slik at de tildelte arealreservene varer i 40 år, som er planens tidshorisont. I oversendelsen til departementet viser kommunen til at en reguleringsplan for de bebygde deler av Forus­området er under utarbeidelse i samarbeid med Forus næringspark og de involverte kommunene. Etter Miljøverndepartementets vurdering vil en samlet reguleringsplan for hele Forusområdet være et egnet virkemiddel for å sikre en god arealutnyttelse både av de eksisterende næringsområdene og de nye. I et slikt perspektiv vil det være riktig å godkjenne omdisponeringen av LU01 i kommuneplanen, under forutsetning av at det legges til rette for god arealutnyttelse ved krav om høy utnyttelsesgrad for nye områder. Videre må det sikres at trafikkgenererende virksomhet lokaliseres til arealer med god kollektivdekning. Innsigelsene er etter dette ikke tatt til følge.

Utvidelse av byggeområde-camping Vølstadskogen

I arbeidet med Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren har det vært en sentral utfordring å få fastsatt en langsiktig grense mellom utbyggingsområdene og de store sammenhengende landbruksområdene. Miljøverndepartementet vil understreke at det må foreligge meget tungtveiende samfunnsinteresser dersom det skal være aktuelt å bryte den langsiktige landbruksgrensen som er avsatt i Fylkesdelplan. Den eksisterende campingplassen drives i en kombinasjon med utleie av hytter og leiligheter. Dersom utvidelsen begrenses til kun teltplass og caravanoppstilling, vil det være mulig å tilbakeføre arealene til jordbruk. Imidlertid er det ikke lagt inn noen slike begrensninger i kommunens planvedtak. Selv om kommunen framhever at området er godt egnet for campingplassdrift og at det har god veiadkomst, kan ikke departementet se at det er tilstrekkelig grunnlag for å godkjenne utvidelsen. Departementet vil imidlertid ikke motsette seg at de omstridte arealene benyttes til teltplass og enkel caravanoppstilling så lenge det ikke fører til varige inngrep i jordsmonnet. Dersom det er viktig å få utvidet campingplasstilbudet i kommunen, bør det være mulig å finne fram til alternative lokaliteter som ikke kommer i konflikt med det utbyggingsmønsteret som er fastsatt i fylkesdelplanen. Innsigelsen tas dermed til følge.

Byggeområde-bolig Hølelia

Etter en konkret vurdering har departementet kommet til at de transportmessige ulempene ved etablering av boligfeltet i Hølelia ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å overprøve kommune­styrets vedtak. Det er allerede bygd 10 boligenheter i Hølelia, og planen legger opp til en moderat utbygging som ikke endrer stedets karakter i det vesentlige. Høle er dessuten en utkant i kommunen. For å legge forholdene til rette for miljøvennlig transportvalg er det viktig at gang- og sykkelveien til skole og andre servicefunksjoner etableres samtidig med boligfeltet. Innsigelsene tas etter dette ikke til følge.

Vedtak

I medhold av § 20-5, femte ledd i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 godkjenner Miljøverndepartementet Sandnes bystyres vedtak i møte den 05.11.03 om kommuneplanens arealdel 2002-2017 vedrørende byggeområde-næring (Lu01) Forus, byggeområde-bolig Hølelia og deler av byggeområde-offentlige formål (Ha01) Vatnekrossen. Utvidelse av byggeområde-camping Vølstadskogen godkjennes ikke.

Arealene som ikke godkjennes av departementet er vist på vedlagte plankart med svart skravur.

Det forutsettes at utbyggingen av byggområde næring (Lu01) Forusområdet skjer på en måte som sikrer høy arealutnyttelse og miljøvennlige transportløsninger.

Sandnes kommune oppfordres til så snart som mulig å starte en planprosess for å få konkretisert arealdisponeringen og infrastrukturen innenfor utviklingsretning Sandnes øst.

Departementet finner etter det opplyste at kommunedelplanen er behandlet i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven, og at saksbehandlingen ikke gir grunn for merknader.

Om kunngjøring av endelig arealdel til kommuneplan viser vi til bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 20-5, åttende ledd.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet.

Med hilsen

Børge Brende

Vedlegg: Det godkjente plankartet med påtegning om godkjenningen

Kopi: Sandnes kommune

Rogaland fylkeskommune

Direktoratet for naturforvaltning

Landbruksdepartementet

Advokatfirmaet Haver & Co. Ans, Kirkegaten 2, 4006 STAVANGER

Til toppen