Innspill om opplysningsarbeid til UDs arbeid med ny stortingsmelding

Vedtatt på Rorg-samarbeidets årsmøte 21. mai 2008. Med tilslutning fra 28 organisasjoner

Vi tror det er uheldig at utviklingspolitikk reduseres til ”bekjempelse av fattigdom” og savner andre viktige dimensjoner knyttet til makt, rettferdighet og miljø/klima, skriver organisasjoner som er medlemmer av Rorg-samarbeidet.

Som medlemmer av Rorg-samarbeidet [3] ser vi fram til resultatet av regjeringens arbeid med en ny stortingsmelding om utviklingspolitikk. Vi takker for departementets presentasjon for oss i april, så vel som for anledningen til å bidra med innspill i prosessen.

I videreføringen av opplysningsarbeidet om internasjonale miljø- og utviklingsspørsmål (Nord/Sør-informasjon) mener vi at regjeringen bør:

 • fastslå betydningen av et bredt informasjons- og opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle miljø- og utviklingsspørsmål i et globalt perspektiv og at slikt arbeid er en integrert og viktig del av Norges deltakelse i det internasjonale utviklingssamarbeidet,
 • erkjenne sivilsamfunnets rolle som pådriver og vaktbikkje – både i Nord og Sør.
 • påpeke opplysningsarbeidets betydning som redskap for likeverdig dialog mellom Nord og Sør om globale miljø- og utviklingsspørsmål i en tid med økende globalisering og geopolitiske endringer,
 • understreke at strategisk støtte til sivilsamfunnet for dialog mellom Nord og Sør ikke betyr en videreføring av at Nord forteller Sør hvordan verden er og hva som skal gjøres, men en felles læringsprosess for alle involverte i dialogen og
 • erkjenne at det er vi i Norge (og i Nord) som har behov for innspill, synspunkter og hjelp fra Sør for å bedre forstå situasjonen i verden i dag, og hvordan vi som aktør i det internasjonale utviklingssamarbeidet kan bidra konstruktivt.

Som opplysningsorganisasjoner har vi gjennom mange år vært opptatt av at det statlig støttede opplysningsarbeidet skal ha et bredere perspektiv enn bistand. Det mener vi er viktig for at opplysningsarbeidet skal kunne bidra til det vi ser som et hovedmål, nemlig å endre holdninger, handlinger og politikk i Nord med sikte på å skape en mer rettferdig verden.[1]

På den bakgrunn vil vi kort få kommentere de anslag til hovedbudskap for meldingen som ble presentert for oss i april:[2]

 • Utviklingspolitikk – bekjempelse av fattigdom - handler om mye mer enn bistand
 • Bekjempelse av fattigdom er viktig også for vår egen framtid – en global verden

Vi stiller oss bak det synet at utviklingspolitikk handler om mer enn bistand og at dette også angår vår egen framtid. Imidlertid tror vi det er uheldig at utviklingspolitikk reduseres til ”bekjempelse av fattigdom” og savner andre viktige dimensjoner knyttet til makt, rettferdighet og miljø/klima. Vi tror derfor meldingens hovedbudskap, som grunnlag for norsk utviklingspolitikk så vel som opplysningsarbeidet, bør anerkjenne og videreføre de føringer som ble lagt for informasjons- og opinionsarbeidet i Nord-Sør/Bistandskommisjonens rapport (NOU 1995:5), der det bl.a. sto:

”Det må være en hovedmålsetting for informasjons- og holdningsskapende arbeid å berede en politisk vilje i brede lag av folket for de nødvendige konsekvensene av en global bærekraftig utvikling. En slik utvikling vil blant annet måtte innebære både en omlegging til bærekraftige produksjons- og forbruksmønstre, og endringer i den urettferdige ressurs- og maktfordelingen i verden.”

Vår erfaring, som både utviklings- og opplysningsaktører, er at utviklingspolitiske og globale spørsmål blir stadig mer komplekse, men samtidig mer sentrale og viktige på stadig flere områder også for Norge og norsk politikk. Dette tilsier etter vårt syn at regjeringen både må støtte opp under mer og bedre opplysningsarbeid i regi av frivillige organisasjoner, men også styrke innsatsen gjennom skoleverket, bl.a. i oppfølgingen av FNs utdanningstiår for bærekraftig utvikling.

Følgende medlemmer av Rorg-samarbeidet har stilt seg bak denne uttalelsen:

 1. Afghanistankomiteen i Norge
 2. Atlas-alliansen
 3. Attac Norge
 4. Caritas Norge
 5. Den norske kirkes nord/sør-informasjon (KUI)
 6. Det norske råd for kurdernes rettigheter (RKR)
 7. Fellesrådet for Afrika
 8. Fellesutvalget for Palestina (FuP)
 9. Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (Fokus)
 10. Forut
 11. Framtiden i våre hender (FIVH)
 12. Global.no
 13. Idegruppen Nord/Sør
 14. KFUK-KFUM Global
 15. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
 16. Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG)
 17. Networkers SouthNorth
 18. Norges Fredslag
 19. Norges Vel
 20. Operasjon Dagsverk (OD)
 21. Populus – studieforbundet folkeopplysning
 22. Regnskogsfondet
 23. Senterpartiets Studieforbund (SpS)
 24. Slett u-landsgjelda (Slug)
 25. Strømmestiftelsen
 26. Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH)
 27. Utviklingsfondet
 28. Vennskap Nord/Sør 

[1] Rorg-samarbeidets posisjonspapir om Nord/Sør-informasjon, vedtatt på årsmøtet i 2004.

[2] Jf Hege Hertzbergs (UD) presentasjon for Rorg-samarbeidet 10. april 2008.

[3] Rorg er Rammeavtaleorganisasjonene - som har en rammeavtale med Norad for å drive opplysningsarbeid i Norge om nord/sør- og utviklingsspørsmål

 

Til toppen