Historisk arkiv

Styrker fattigdomsbekjempelse og tilrettelegging for funksjonshemmede

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen trapper opp kampen mot fattigdom og rusmiddelproblemer med 327 millioner kroner. Samtidig styrker den arbeidet med å inkludere de funksjonshemmede i samfunnet med 107 millioner kroner (14.10.05).

Pressemelding

Nr.: 70
Dato: 14.10.05

Arbeids- og sosialbudsjettet 2006:

Styrker fattigdomsbekjempelse og tilrettelegging for funksjonshemmede

Regjeringen trapper opp kampen mot fattigdom og rusmiddelproblemer med 327 millioner kroner. Samtidig styrker den arbeidet med å inkludere de funksjonshemmede i samfunnet med 107 millioner kroner.

- Regjeringen ønsker å sette fokus på barna og barnas behov i samfunnet, også i prioriteringer av velferdstiltak. Barnas behov må gå foran voksnes ønsker og krav. I 2006-budsjettet er det derfor satt fokus på barna på alle fagområdene i Arbeids- og sosialdepartementet, sier arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten.

Kampen mot fattigdom

Innsatsen mot fattigdom og rusmiddelproblemer foreslås styrket med 326,6 millioner kroner for 2006 ( linkdoc046041-070096#docse egen pressemelding på fattigdom og rus). Det bringer den ekstra satsingen mot fattigdom i perioden 2002-2006 opp i 4,9 milliarder kroner. Den årlige bevilgningen har økt med 1,6 milliarder kroner fra 2002 til 2006.

- Arbeid er den beste veien ut av fattigdom, for den enkelte, så vel som for familien. Ved å rette så stor del av innsatsen inn mot landsomfattende arbeidsmarkedstiltak (135 millioner), satser vi på velferd som virker, sier Høybråten.

Regjeringen foreslår å endre barnetillegget for dem med tidsbegrenset uførestønad, slik at det blir det samme som for ordinær uføretrygd. Dette kan innebære en økning på inntil 20 000 kroner pr. barn. Forslaget innebærer en økning i bevilgningene på 59,1 millioner kroner ( se egen pressemelding).

- Utgifter til barns livsopphold og utgifter som følger av forsørgeransvar for barn, må vektlegges sterkt i vurderingen av behovet for sosialhjelp. Det er videre urimelig å legge til grunn at midler som barn har tjent ved eget lønnet arbeid, skal gå til familiens underhold, sier statsråden.

De statlige veiledende retningslinjene prisjusteres i 2006 med konsumprisindeksen siden forrige prisjustering i 2004. Deretter skal de prisjusteres årlig.

Flere tiltak for funksjonshemmede

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til hjelpemidler med 14,8 millioner kroner. En annen satsing er å styrke foreldres mulighet til å holde kontakten med arbeidslivet ved at det kan ytes graderte pleiepenger til dem som må ha tilsyn og pleie med et sykt barn. Dette er en økning på 12,0 millioner kroner. I tillegg kommer en nysatsing på 50 millioner kroner for at flere skal kunne reise kollektivt uten behov for spesielle tilpasninger, og en utvidelse av ordningen med brukerstyrt personlig assistanse på 20 millioner kroner. Regjeringens totale nysatsing på tilrettelegging for funksjonshemmedes deltakelse i samfunnet i 2006 er på 107,2 millioner kroner. Dette inkluderer tiltak under flere departementer ( linkdoc046041-070097#docse egen pressemelding om økt satsing på funksjonshemmede).

- Flere av disse tiltakene vil gjøre hverdagen lettere for funksjonshemmede barn og deres familier, sier Høybråten, som koordinerer regjeringens politikk for funksjonshemmede.

Arbeidsmarkedstiltak

Utsiktene for arbeidsmarkedet i 2006 gir grunnlag for økning i sysselsettingen og ytterligere nedgang i arbeidsledigheten. De to siste årene har antall sysselsatte personer økt med rundt 30 000 og antall registrert helt ledige arbeidssøkere er redusert med 13 000.

Regjeringen foreslår en videreføring med 12 700 ordinære tiltaksplasser i 1. halvår 2006. Nivået 2. halvår skal vurderes på nytt i Revidert nasjonalbudsjett 2006. Antallet plasser for yrkeshemmede økes med 1 200 til 26 300 plasser i gjennomsnitt for 2006 ( linkdoc046041-070098#docse egen pressemelding om fortsatt økt sysselsetting og lavere ledighet).

Tiltak for å få flere uføre tilbake i arbeid

Regjeringen foreslår at alle som får innvilget tidsbegrenset uførestønad skal ha et lovfestet krav på en individuell oppfølgingsplan innen tre måneder etter at vedtak om stønad er fattet. Regjeringen foreslår også å utvide forsøket med uførepensjon som lønnstilskudd for å få flere personer med i ordningen. For uføretrygdede som ønsker å prøve seg i arbeidslivet, økes den hvilende pensjonsretten fra tre til fem år.

- Uførepensjonister kan dermed prøve seg i arbeid i inntil fem år uten å miste retten til å beholde sin tidligere uførepensjon dersom arbeidsforsøket skulle mislykkes, sier Høybråten.

Regjeringen forutsetter at antall personer som benytter seg av ordningen med uførepensjon som lønnstilskudd vil stige i 2006, og har tatt hensyn til det i budsjettforslaget.

Tetter hull i trygdesystemet

Regjeringen foreslår at overgangsordningen med overføringsvedtak i inntil 16 uker ved overføring fra trygdeetaten til Aetat i forbindelse med oppstart av attføring gjøres permanent. Samtidig foreslår regjeringen at vedtaksperioden for attføringspenger når attføringssak av helsemessige årsaker tilbakeføres for vurdering av andre trygdeytelser, utvides fra åtte til 16 uker. Hensikten er å unngå at det oppstår brudd i utbetaling av livsoppholdsytelse mens personer vurderes for andre trygdeytelser. Det er bevilget 8,4 millioner kroner til dette for 2006.

Ny arbeids- og velferdsforvaltning

Reformen av arbeids- og velferdsforvaltningen er under iverksetting. Etter at Stortinget før sommeren sluttet seg til regjeringens forslag, er forslag til en ny lov sendt ut på høring, en egen interimsorganisasjon som skal forberede sammenslåingen av Aetat og trygdeetaten, er etablert, og arbeidet med en rammeavtale med KS om etablering av lokale arbeids- og velferdskontorene i alle landets kommuner, er startet opp. Det er foreslått 320 millioner kroner til gjennomføring av reformen i 2006. Departementet vil komme tilbake i Revidert nasjonalbudsjett 2006 med en samlet vurdering av ressursbehovet både til nødvendige omstillinger og løpende drift for 2006.

- Den nye arbeids- og velferdsforvaltningen med en ny statsetat og tett samarbeid med den kommunale sosialtjenesten, vil få flere i arbeid og aktivitet. Dette er et helt sentralt ledd i regjeringens helhetlige strategi for et mer inkluderende samfunn og arbeidsliv, sier Høybråten.

Forenkling av lønnsgarantiordningen

Regjeringen legger fram forslag om forenkling i regelverket for lønnsgarantiordningen, som, sammen med endringer i saksbehandlingsrutiner, vil føre til at arbeidstakere som rammes av konkurs, raskere kan få utbetalt lønnsgarantimidler enn i dag. Innenfor rammen av dette arbeidet legges det opp til at hovedtyngden av saksbehandlingen skal foregå ved lønnsgarantienheten i Vardø. Forslagene om forenkling i regelverket medfører isolert en reduksjon i bevilgningen på 47 millioner kroner i 2006.

Praktisering av regelverket for enslige forsørger, som har hatt samboer 12 av de siste 18 månedene

Lovens vilkår for rett til stønad til enslig mor eller far er ikke lenger oppfylt når forsørgeren har hatt samboer 12 av de siste 18 månedene. Men regelverket er blitt praktisert slik at forsørgere som pr. 1. november lever i samboerforhold som ikke har vart i 12 av de siste 18 månedene, kan få stønad i ytterligere ett kalenderår. Dette medfører at stønaden kan gis i inntil 13 måneder etter at forsørgeren egentlig ikke fyller lovens vilkår. Dette foreslås endret fra 1. januar 2006, slik at ytelsene opphører fra måneden etter at samboerforholdet har vart i 12 av de siste 18 månedene. Dette gir en innsparing på 46 millioner kroner i 2006.

Kjøp av helsetjenester

Statens utgifter til kjøp av helsetjenester i 2004 var 61,3 millioner kroner. På bakgrunn av et bedre tilbud i den ordinære helsetjenesten og reduksjonen i sykefraværet ble bevilgningen for 2005 til kjøp av helsetjenester redusert fra 120 til 65,2 millioner kroner i Revidert nasjonalbudsjett for 2005. Det foreslås å videreføre dette nivået med en bevilgning på 67,4 millioner kroner til kjøp av helsetjenester i 2006.

Samlet budsjett for Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementets samlede budsjettforslag for 2006 er på 222 milliarder kroner. Folketrygdens utgifter på 210,3 milliarder kroner utgjør om lag 95 prosent av de samlede utgiftene på departementets budsjett. Budsjettforslaget innebærer en reell nedgang i bevilgningen på 4,2 milliarder kroner (minus 2 prosent). Dette er særlig knyttet til nedgang i sykefraværet og ventet nedgang i arbeidsledigheten.

Regjeringens viktigste satsinger på Arbeids- og sosialdepartementets område

Mill. kroner

Tiltak mot fattigdom og rusmiddelproblemer FOTNOTE1Inkluderer tiltak under flere departementer.

326,6

Tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne1

107,2

Arbeidsmarkedstiltak for yrkeshemmede FOTNOTE2I tillegg kommer midler til arbeidsmarkedstiltak for yrkeshemmede under tiltak mot fattigdom.

129,0

Ny arbeids- og velferdsforvaltning FOTNOTE3Av dette beløpet er 120 millioner kroner omdisponert fra trygdeetatens og Aetats driftsbudsjetter

320,0

Pensjonsreformen – IKT-utvikling

53,0

Reaktivisering uføretrygdede – lønnstilskudd FOTNOTE4Finansieres via uføreposten, kapitel 2655

55,5

Forhindre midlertidig bortfall av trygdeytelser

8,4