Historisk arkiv

Ny barnehagelov på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Barne- og familiedepartementet sender i dag utkast til ny barnehagelov på høring. Den nye loven skal sikre høy kvalitet i barnehagetilbudet, samtidig som det skal legges til rette for mest mulig lokal utforming av tilbudet. Forslaget innebærer flere forenklinger for kommunene. (9.11.04)

Ny barnehagelov på høring

Barne- og familiedepartementet sender i dag utkast til ny barnehagelov på høring. Den nye loven skal sikre høy kvalitet i barnehagetilbudet, samtidig som det skal legges til rette for mest mulig lokal utforming av tilbudet. Forslaget innebærer flere forenklinger for kommunene.

Kommunene har fått mange nye oppgaver som barnehagemyndighet og vil etter hvert også få ansvaret for finansieringen av barnehagesektoren. Derfor bør kommunene også få ansvaret for å finne måter å organisere oppgaveløsningen på. Lovutkastet legger til rette for større lokalt handlingsrom og forenkling av regelverket.

Godkjenning
Departementet fastholder at alle barnehager som godkjennes skal ha rett til å etablere seg med offentlig støtte, slik at foreldrenes valg styrer hvilke barnehagetilbud som utvikles og etableres.

Det foreslås at kommunen fortsatt – ut fra forenklede kriterier – skal avgjøre søknader om godkjenning av nye barnehager etter en helhetlig vurdering. Dette innebærer færre detaljerte normer enn i dag, bla. til inne – og uteareal i en barnehage.

Formål og innhold
Formålsparagrafen i dagens lov foreslås videreført. I tillegg foreslås en ny bestemmelse om barnehagens innhold. Barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver og på den måten skape et godt grunnlag for livslang læring og aktiv deltagelse i et demokratisk samfunn. Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, og forståelse for bærekraftig utvikling. Barnehagen skal formidle verdier og kultur og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Barnehagen er en samfunnsinstitusjon som skal gjenspeile viktige verdier og samfunnsmål, heter det i høringsnotatet.

Høringsnotatet