Historisk arkiv

Videre omstilling av Forsvaret - mandater for utarbeidelse av grunnlaget for en stortingsproposisjon våren 2002

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Regjeringen vil våren 2002 legge frem en egen proposisjon for Stortinget som vil ta for seg nødvendige endringer i forsvarsstrukturen og forslag til finansiering av denne. I tillegg vil proposisjonen omhandle ekstraordinære tiltak mot terror.

Pressemelding

Nr.: 064/2001
Dato: 11.12.01

Videre omstilling av Forsvaret – mandater for utarbeidelse av grunnlaget for en stortingsproposisjon våren 2002

Regjeringen vil våren 2002 legge frem en egen proposisjon for Stortinget som vil ta for seg nødvendige endringer i forsvarsstrukturen og forslag til finansiering av denne. I tillegg vil proposisjonen omhandle ekstraordinære tiltak mot terror.

Terrorangrepet i USA 11. september har gjort forebyggelse og bekjempelse av terrorisme til en akutt så vel som langsiktig oppgave. Samtidig har de nye kostnadsberegningene som ble utført på basis av Stortingets vedtak ved behandlingen av St.prp. nr. 45 (2000–2001), jf. Innst. S. nr. 342 (2000 -2001), vist at kostnadene er vesentlig høyere enn tidligere antatt. Derfor har regjeringen i Tilleggsproposisjon nr. 4. til St.prp. nr. 1 (2001-2002) varslet at det våren 2002 skal legges fram en egen proposisjon som tar for seg nødvendige endringer i forsvarsstrukturen og forslag til bevilgninger til finansiering av denne samt ekstraordinære tiltak mot terrorfare. Proposisjonen vil også beskrive enkelte andre forhold i forbindelse med oppfølgingen av den vedtatte omleggingen av Forsvaret.

Sentrale deler av grunnlaget for proposisjonen utformes i et tett samarbeid mellom Forsvarsdepartementet og Forsvarets overkommando med støtte fra Forsvarets forskningsinstitutt og Forsvarets bygningstjeneste/Forsvarsbygg. Videre vil ekstern kompetanse bli involvert for å ivareta behovet for kvalitetssikring av deler av arbeidet.

Det er opprettet sju arbeidsgrupper som skal forestå grunnlagsarbeidet på utvalgte områder.

Gruppene skal vurdere organisasjonsendringer og justeringer i styrkestruktur i henholdsvis Landforsvaret, Sjøforsvaret, Luftforsvaret og felles systemer. Det skal også foreslås organisasjonsendringer og justeringer i Forsvarets støttevirksomhet, samt anbefales konkrete tiltak for å forebygge, bekjempe og bidra til å begrense effekten av terrorisme.

Tidsfristen for arbeidsgruppenes arbeid er 15. januar 2002.

Mer om arbeidsgruppenes mandat: http://odin.dep.no/fd/norsk/publ/utredninger/andre/010011-220007/index-dok000-b-n-a.html