Historisk arkiv

Omstillingen av Forsvarets logistikkorganisasjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

(31.10.03) Regjeringen har i statsråd i dag fremmet forslag om iverksetting av fase 3 i omstillingen av Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO). Proposisjonen skal sikre videre fremdrift av omstillingen i forhold til tidligere vedtak i Stortinget.

Pressemelding

Nr.: 37/2003
Dato: 31. oktober 2003

Omstillingen av Forsvarets logistikkorganisasjon

Regjeringen har i statsråd i dag fremmet forslag om iverksetting av fase 3 i omstillingen av Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO). Proposisjonen skal sikre videre fremdrift av omstillingen i forhold til tidligere vedtak i Stortinget.

Regjeringen foreslår i proposisjonen at FLO skal utvikles fra å være organisert med basis i forsvarsgrenene gjennom dagens FLO/Land, FLO/Sjø og FLO/Luft, til en divisjonalisert og prosessbasert organisasjon med fire divisjoner. FLO vil bli en moderne og kundefinansiert organisasjon med de øvrige deler av Forsvaret som viktigste kunde. Med den fleksibilitet som ligger i organisasjonsmodellen, vil den raskt kunne tilpasse seg endringer hos kunden eller endrede rammevilkår.

Som en følge av at de forsvarsgrensvise logistikkorganisasjonene legges ned den 31. desember 2003, må en rekke større og mindre avdelinger/enheter flyttes inn i driftsdivisjonen, materielldivisjonen, tungt vedlikeholdsdivisjonen eller IKT-divisjonen. Innen 1. august 2004 vil detaljene i organiseringen av det lokale ledelses- og produksjonsapparatet innenfor disse divisjonene bli fastsatt. Prosessen vil klargjøre hvor i organisasjonen gevinstene kan realiseres for at FLO skal nå de pålagte effektiviseringsmål.

Med den proposisjonen som regjeringen nå fremmer, vil FLO være på stø kurs til å bli en konkurransedyktig logistikkorganisasjon og samtidig nå sin del av effektiviseringsmålet for Forsvarets omstilling frem til 2006. Ved utgangen av 2005 skal FLO bestå av 5300 årsverk. Dette er 2500 færre årsverk enn i september 2001. For perioden 2004-2005 innebærer det isolert sett en brutto årlig innsparing på 1,1 mrd kroner. Realiseringen av arealreduksjoner tilsvarer i tillegg en brutto husleiereduksjon på ca. 600 mill. kroner. Dette er helt avgjørende forutsetninger for at Forsvaret skal kunne lykkes i nå de mål og krav som er gitt for omstillingen.

Klikk her for å lese hele proposisjonen