Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Nye budsjettall for 2003

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

108/2003

Finansdepartementet legger i dag frem proposisjonen om ny saldering av statsbudsjettet for 2003. I proposisjonen anslås den underliggende, reelle utgiftsveksten fra 2002 til 2003 til ^2 prosent. (28.11.2003)

Pressemelding

Nr.: 108/2003
Dato: 28.11.2003
Kontaktperson: Morten Baltzersen, telefon 22 24 43 00, Øystein Olsen, telefon 22 24 45 00

Nye budsjettall for 2003

Finansdepartementet legger i dag frem proposisjonen om ny saldering av statsbudsjettet for 2003. I proposisjonen anslås den underliggende, reelle utgiftsveksten fra 2002 til 2003 til ^2 prosent. Det er det samme som anslaget i saldert budsjett vedtatt av Stortinget i desember 2002. I Revidert nasjonalbudsjett 2003 ble utgiftsveksten anslått til nær null.

Det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet for 2003 anslås nå til 44,4 milliarder kroner. Det er vel 4 milliarder kroner høyere enn anslått i Nasjonalbudsjettet 2004 og 6,8 milliarder kroner høyere enn anslått i Revidert nasjonalbudsjett 2003.

Det er knyttet stor usikkerhet til inntektsanslagene og til utgifter knyttet til regelstyrte ordninger på statsbudsjettet. Denne usikkerheten innebærer at det anslåtte strukturelle, oljekorrigerte underskuddet i nysalderingen vil kunne avvike fra de opprinnelige forutsetningene.

Av økningen i det strukturelle oljekorrigerte underskuddet på vel 4 milliarder kroner i forhold til anslaget i Nasjonalbudsjettet 2004, skyldes om lag 2 milliarder kroner lavere anslag for skatte- og avgiftsinntektene. Høyere utgifter bidrar til å trekke opp det strukturelle underskuddet med vel 2 milliarder kroner. Blant annet har økte overslagsbevilgninger under folketrygden og innsatsstyrt finansiering av helseforetakene bidratt til dette.

I Nasjonalbudsjettet 2003 ble det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet for 2003 anslått til 30,7 milliarder kroner. Dette var 4 milliarder kroner over forventet realavkastning av Statens petroleumsfond i 2003, beregnet som 4 prosent av anslått kapital i fondet ved inngangen til året. Med utgangspunkt i ny informasjon om blant annet utviklingen i skatter og avgifter la Regjeringen i Revidert nasjonalbudsjett 2003 opp til et strukturelt, oljekorrigert underskudd i inneværende år på 37,6 milliarder kroner, som er 6,9 milliarder kroner over nivået i saldert budsjett. I Nasjonalbudsjettet 2004 ble anslaget for det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet i 2003 økt med ytterligere 2,8 milliarder kroner, til 40,4 milliarder kroner.

Siden Stortinget vedtok budsjettet i fjor høst, er det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet økt med 27,7 milliarder kroner til 62,5 milliarder kroner. Denne økningen skyldes blant annet reduserte inntekter fra skatter og avgifter på 17,5 milliarder kroner og reduserte renteinntekter med 4 milliarder kroner. På utgiftssiden er det særlig økte utgifter til arbeidsledige på knapt 3 milliarder kroner som bidrar til å øke det oljekorrigerte budsjettunderskuddet. Videre øker utgiftene til helseforetak med vel 2 milliarder kroner. Samlet sett øker utgiftene med netto 7,4 milliarder.

Til toppen