Historisk arkiv

Ny lov om akvakultur

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Pressemelding

- Med forslaget som nå oversendes Stortinget får vi én framtidsrettet lov for all akvakultur, slår fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen fast. Formålet med den nye loven er å fremme næringens lønnsomhet og konkurransekraft innenfor rammen av en bærekraftig utvikling, og bidra til verdiskaping langs kysten. (18.03.05)

Pressemelding

Nr.: 16/2005
Dato: 18.03.2005
Kontaktperson: Ekspedisjonssjef Magnor Nerheim, tlf 22 24 64 60 mob. 90 57 09 41

Ny lov om akvakultur

- Med forslaget som nå oversendes Stortinget får vi én framtidsrettet lov for all akvakultur, slår fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen fast. Formålet med den nye loven er å fremme næringens lønnsomhet og konkurransekraft innenfor rammen av en bærekraftig utvikling, og bidra til verdiskaping langs kysten.

Regjeringen oversender i dag Ot.prp. nr. 61 om lov om akvakultur (akvakulturloven) til Stortinget. Loven erstatter gjeldende oppdrettslov fra 1985 og havbeiteloven av 2000. Med den nye loven videreføres sentrale elementer fra de tidligere lovene, men samtidig moderniseres virkemidlene for å legge til rette for videre utvikling av den norske akvakulturnæringen.

Med denne loven innføres det tiltak for å sikre økt kapitaltilgang og omstillingsevne gjennom eksempelvis fri overføring av tillatelser mellom private aktører uten myndighetenes godkjenning samt mulighet for pantsettelse av akvakulturtillatelser. Det er viktig å merke seg at fokus flyttes fra hvem som eier virksomhetene til hvordan disse faktisk drives.

For å begrense næringens omkostninger knyttet til det offentliges behandling av søknader m.v. legges det opp til en effektivisering av etableringsprosessen og kortere saksbehandlingstid. Loven åpner opp for etablering av regler for samordnet saksbehandling og saksbehandlingsfrister for involverte sektormyndigheter. Dette er i tråd med mitt ønske om at næringsaktørene skal oppleve kontakten med forvaltningen som enkel og uten unødige flaskehalser understreker statsråd Ludvigsen.

Akvakulturloven vil i tillegg etablere et klarere miljøansvar for næringsaktørene, og det oppstilles krav om at virksomhetene skal være miljømessige forsvarlige gjennom hele deres levetid, samtidig som myndighetene gis mulighet til å oppstille krav om økonomisk garanti for gjennomføring av opprydding etter avsluttet virksomhet. Dermed styrkes miljøfokuset for næringen og dette vil i så måte være med på å sikre akvakulturnæringens renommé internasjonalt samtidig som en opprettholder forutsetningen om et rent havmiljø som grunnlaget for produksjon i havet.

Det er et siktemål for departementet at det legges til rette for en samordnet arealbruk jf det som sies i Stortingsmeldingen om marin verdiskapning som samtidig oversendes Stortinget. Akvakulturloven vil gi klare regningslinjer for avveining av arealinteresser ved lokalisering av akvakulturvirksomhet slik at en sikrer sameksistensen med andre brukere av kystsonen.

For at loven skal kunne tjene som et hensiktsmessig arbeidsverktøy i årene som kommer er den gjort teknologinøytral og for så vidt også artsnøytral, men en har beholdt et visst fokus på laks, ørret og regnbueørret.

 Ot.prp. nr. 61 om lov om akvakultur (akvakulturloven)

Se videooverføring av pressekonferansen

Presentasjon fra pressekonferansen
(PDF-format)