Historisk arkiv

Regjeringen skjerper tobakksskadeloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Helsedepartementet

Helseminister Dagfinn Høybråten legger i dag fram forslag til skjerpinger i tobakksskadeloven. Lovforslaget gjelder utvidet opplysningsplikt og forbud mot "light" og "mild" betegnelser på tobakksvarer.

Pressemelding

Nr.: 21
Dato: 22.03.2002

Regjeringen skjerper tobakksskadeloven

Helseminister Dagfinn Høybråten legger i dag fram forslag til skjerpinger i tobakksskadeloven. Lovforslaget gjelder utvidet opplysningsplikt og forbud mot "light" og "mild" betegnelser på tobakksvarer.

På bakgrunn av et nytt EU-direktiv fremmes følgende forslag til endringer i tobakksskadeloven:

  • Sosial- og helsedirektoratet kan kreve at den som tilvirker eller innfører tobakksvarer, gir opplysninger om tobakksvarens innhold.
  • Det blir forbudt å benytte varebetegnelser som "light" og "mild" om tobakksvarer. Slike betegnelser kan være egnet til å villede forbrukere med hensyn til skadevirkningene av slike produkter.
  • Departementet skal kunne stille krav om advarselsmerking også i form av fotografier eller andre illustrasjoner.

I tillegg til dette foreslår Regjeringen at kommunene skal kunne etablere samarbeid i form av interkommunalt tilsyn med tobakksskadelovens regler om røykfri luft. Dette vil gi mulighet for et mer effektivt tilsyn med bl.a. serveringssteder.

- Tobakksskadeforebygging er et felt jeg prioriterer høyt. Dette er ett av flere tiltak som Regjeringen vil iverksette for å begrense befolkningens helseskader på grunn av tobakksbruk, sier helseminister Dagfinn Høybråten.

Odelstingsproposisjonen er tilgjengelig på Helsedepartementets internettsider.

Kontaktperson: Underdirektør Dag Erlend Reite, 22 24 86 72

Førstekonsulent Tor Ivar Kanestrøm, 22 24 86 96