Historisk arkiv

1,3 mrd kr omdisponeres i forbindelse med rusreformen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Helsedepartementet

Sosialkomiteen har nå avgitt sin innstilling Ot. prp. nr. 54 (2002-2003) om rusreform II. Denne innstillingen innebærer at flertallet i komiteen foreslår at staten ved de regionale helseforetakene (RHF) skal overta det fylkeskommunale ansvaret for tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbrukere. Denne ansvars-overtakelsen vil etter forslaget skje fra 1. januar 2004. I tillegg vil også de regionale helseforetakene overta ansvaret for legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

Pressemelding

Nr.: 86
Dato: 07.11.03

1,3 milliarder kroner omdisponeres i forbindelse med rusreformene

Sosialkomiteen har nå avgitt sin innstilling Ot. prp. nr. 54 (2002-2003) om rusreform II. Denne innstillingen innebærer at flertallet i komiteen foreslår at staten ved de regionale helseforetakene (RHF) skal overta det fylkeskommunale ansvaret for tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbrukere. Denne ansvars-overtakelsen vil etter forslaget skje fra 1. januar 2004. I tillegg vil også de regionale helseforetakene overta ansvaret for legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

Fylkeskommunene har hittil hatt ansvaret for å tilby rusmiddelmisbrukere behandling. Inkludert kommunal egenbetaling og justert for prisstigning medfører dette en kostnad i 2004 på vel 1,1 mrd. kroner. I tillegg har regjeringen i statsbudsjettet foreslått at det bevilges 176 mill. kroner til LAR. På denne bakgrunn foreslår regjeringen i dag at det samlet skal overføres om lag 1,3 mrd. kroner til de regionale helseforetakene i 2004 for å ivareta sitt nye ansvar for behandling av rusmiddelmisbrukere.

Midlene til drift av institusjoner som er eid av fylkeskommuner overføres til det RHF med ansvar for regionen som fylkeskommunen ligger i. Fylkeskommunale midler til driftsavtaler med private institusjoner overføres til det RHF som den enkelte fylkeskommune geografisk tilhører. Fordelingen av midler til LAR følger samme prinsipp. Tilsvarende overføres midlene fylkeskommunene har brukt til kjøp av gjesteplasser, eget fagpersonell og støttefunksjoner de samme geografiske prinsippene. Med hensyn til uttrekkene for kommunal egenbetaling, vil disse midlene fordeles til det RHF som den betalende kommune geografisk sogner til.

Mer informasjon i tilleggsnummer til statsbudsjettet for 2004 på Odin
Mer om rusreformene: http://rusreformen.dep.no

Kontaktpersoner:
Prosjektleder Christian Sohlberg, 22248538,
Avdelingsdirektør Ingrid Slettum Høymork, 22248432