Historisk arkiv

Ny forskrift om strålevern og bruk av stråling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Helsedepartementet

Regjeringen fastsatte i statsråd 21. november forskrift om strålevern og bruk av stråling. Forskriften vil med noen unntak tre i kraft 1. januar 2004. - Fastsettelse av ny strålevernforskrift er et viktig bidrag i arbeidet med å forebygge skadelige virkninger pga. strålebruk, både i forhold til menneskers helse og i forhold til miljøet, sier helseminister Dagfinn Høybråten.

Pressemelding

Nr.: 92
Dato: 21.11.03

Ny forskrift om strålevern og bruk av stråling

Regjeringen fastsatte i statsråd 21. november forskrift om strålevern og bruk av stråling. Forskriften vil med noen unntak tre i kraft 1. januar 2004.
- Fastsettelse av ny strålevernforskrift er et viktig bidrag i arbeidet med å forebygge skadelige virkninger pga. strålebruk, både i forhold til menneskers helse og i forhold til miljøet, sier helseminister Dagfinn Høybråten.

Lov 12. mai 2000 nr. 36 om strålevern og bruk av stråling er en fullmaktslov som inneholder få konkrete krav. Ny strålevernforskrift erstatter eksisterende forskriftsverk på området; 4 forskrifter og 18 regelverk/bestemmelser som er fastsatt med hjemmel i tidligere lov om bruk av røntgenstråler og radium mv. Statens strålevern har forvaltnings- og tilsynsansvar etter strålevernlovgivningen. Et sentralt element i forskriften er sondringen mellom bruk av stråling som krever godkjenning, og de tilfeller der det er tilstrekkelig å sende melding til Statens strålevern. Dette innebærer en forenkling for både tilsynsetat og virksomheter, i forhold til strålekilder som representerer liten risiko for miljø- eller helseskader.

I forhold til godkjenning, må virksomheten blant annet dokumentere at den har en organisasjon som kan ivareta strålevern og strålesikkerhet, at den besitter tilstrekkelig kompetanse innen strålevern, samt at den har nødvendig måleutstyr og øvrig sikkerhetsutstyr. Også virksomheter som forårsaker utslipp av radioaktive stoffer skal inneha godkjenning. Forskriften stiller også krav til styrket fysisk sikring av store strålekilder. I forhold til solarievirksomhet innebærer forskriften skjerpede krav til publikumsinformasjon og strengere krav til type solsenger, samtidig som det legges til rette for mer effektivt tilsyn ved at kommune får delegert tilsynsmyndighet på området. Forskriften inneholder også et eget kapitel om medisinsk bruk. Det stilles et generelt krav om at medisinsk bruk av stråling skal være berettiget og optimalisert. Forskriften legger videre opp til at pasienten skal ha rett til informasjon om hvilke stråledoser en mottar ved røntgendiagnostiske og nukleærmedisinske undersøkelser.

Kontaktpersoner:
Helsedepartementet, rådgiver Tor Ivar Kanestrøm, 22248696
Statens strålevern, direktør Ole Harbitz, 67162584/90610650