Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Offentleg utval utgreiar betre samhandling mellom spesialisthelsetenesta og den kommunale helsetenesta

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Helsedepartementet

Det er i statsråd i dag vedtatt å opprette eit offentleg utval som skal vurdere økonomiske, juridiske og organisatoriske virkemiddel som kan stimulere til betre samhandling mellom ulike aktørar og nivå i helsetenesta. Leiar for utvalet er rådmann i Drammen kommune Nils Fredrik Wisløff.

Pressemelding

Nr.: 79
Dato: 17.10.03

Offentleg utval utgreiar betre samhandling mellom spesialisthelsetenesta og den kommunale helsetenesta

Det er i statsråd i dag vedtatt å opprette eit offentleg utval som skal vurdere økonomiske, juridiske og organisatoriske virkemiddel som kan stimulere til betre samhandling mellom ulike aktørar og nivå i helsetenesta. Leiar for utvalet er rådmann i Drammen kommune Nils Fredrik Wisløff.

Spesialisthelsetenesta og den kommunale helsetenesta har i dag ulike rammevilkår og samhandlinga er i mange tilfelle ikkje godt nok. Dette kan medføre sviktande behandlingstilbod, pasientar som unødvendig blir lagt inn på sjukehus, for tidleg utskriving frå sjukehus, og mangelfull oppfølging frå heimesjukepleie/sjukeheim og legetenesta. Regjeringa meiner det er behov for ein grundig gjennomgang av korleis helsetenesta fungerer for pasientar som er avhengig av tenester på ulike nivå og frå ulike aktørar.

Utvalet skal analysere sterke og svake sider ved dagens helseteneste ut frå dei behov store pasientgrupper har for eit heilskapleg tilbod frå første og annenlinjetenesta. I tillegg må utvalet legge opp til ein optimal ressursbruk der pasienten blir behandla på lavast mogleg nivå nærast heimen.

Utvalet skal levere si innstilling innan utgangen av 2004. Det er breitt samansett med kompetanse og erfaring innan mellom anna kommunehelsetenesta, psykiatri, økonomi, medisin, jus, forsking og pleie- og omsorgssektoren. Følgjande 10 personar er med i utvalet:

Leiar:

Rådmann Nils Fredrik Wisløff, Asker, Drammen kommune

Medlemmar:

Direktør Stein Are Agledal, Sandefjord, Psykiatrien i Vestfold HF

Rådgjevar Eva Buschmann, Oslo, Funksjonshemmedes Fellesorg.

Rådmann Erik Hillesund , Mandal, Mandal kommune

Kommuneoverlege Daniel Haga, Alta, Alta kommune

Underdirektør Gry Kolås, Bergen , Fylkesmannen i Hordaland

Forskar Hilde Lurås, Lørenskog, Senter for helseadministrasjon, UiO

Overlege Wenche Frogn Sellæg, Overhalla, Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Namsos

Samhandl.sjef Rolf J. Windspoll, Trondheim, St. Olavs Hospital HF

Kommunaldirektør Tor Åm, Trondheim, Trondheim kommune

Kontaktpersoner: Ekspedisjonssjef Andreas Disen, 22248592, avdelingsdirektør Heidi Langaas, 22248706

MANDAT

Offentlig utvalg for å vurdere behovet for endrede rammebetingelser for å bedre samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helsetjenesten

Store pasientgrupper er avhengig av at den kommunale helsetjenesten og spesialisthelsetjenesten fungerer som en sammenhengende behandlingskjede som gir et helhetlig tilbud. Samhandlingen er i mange tilfeller ikke god nok. Dette kan medføre sviktende behandlingstilbud, unødvendige innleggelser i sykehus, for tidlig utskrivning fra sykehus, og mangelfull oppfølging fra hjemmesykepleie/sykehjem og legetjenesten. Spesielt eldre og funksjonshemmede med sammensatte lidelser, kronisk syke, funksjonshemmede, rusmiddelmisbrukere og mennesker med psykiske lidelser vil ha store fordeler av en bedre samhandling.

Utvalgets hovedformål er å vurdere samhandlingen mellom den kommunale helsetjenesten og spesialisthelsetjenesten og vurdere endringer i rammebetingelsene for å bedre samhandlingen. Utvalget skal legge til grunn hovedtrekkene i dagens funksjonsfordeling, der kommunene har ansvar for primærhelsetjenesten og pleie- og omsorgstjenestene og staten ansvar for spesialisthelsetjenesten, og den hovedmodellen som er valgt for regionale helseforetak.

Utvalget skal analysere styrke og svakheter i dagens helsetjeneste ut fra de behov store pasientgrupper har for et helhetlig tilbud fra 1. og 2. linjen. I tillegg må utvalget ha som siktemål en optimal ressursbruk hvor pasienten behandles på administrativt lavest mulig nivå nærmest hjemmet. Utvalget skal vurdere økonomiske, juridiske og organisatoriske virkemidler som kan stimulere til bedre samhandling mellom ulike aktører og nivåer i helsetjenesten. Utvalget skal både utrede og komme med forslag til endringer som omfatter samhandlingen mellom nivåene i helsetjenesten, og mellom ulike deler av kommunehelsetjenesten. Utvalget skal også utrede delløsninger der deler av helsetjenesten organiseres eller finansieres på en ny måte.

Utvalget skal ta utgangspunkt i de reformer som nylig er gjennomført, blant annet fastlegereformen og etablering av regionale helseforetak, forslagene i stortingsmeldingen om inntektssystem for spesialisthelsetjenesten og den vedtatte rusreform I. Utvalget må ta hensyn til arbeid som allerede er igangsatt. Dette gjelder rusreform II som ligger til behandling i Stortinget, lovutvalget som ser på harmonisering av den kommunale helse- og sosiallovgivningen og Statssekretærutvalget for finansiering og brukerbetaling for pleie og omsorgstjenester. De regionale helseforetakene er i ferd med å utvikle en strategi for samhandling mellom nivåene.

Utvalget skal bygge sitt arbeid på regjeringens retningslinjer for statlig regelverk rettet mot kommunesektoren, samt prinsippet om at rammefinansiering skal være hovedfinansieringsmodellen for kommunesektoren.

Helsedepartementet og Sosialdepartementet samarbeider med Kommunenes sentralforbund for å følge utviklingen i samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunenes helsetjenester. Resultatet av dette arbeidet vil ligge til grunn for utvalgets arbeid. Videre vil de to departementene kartlegge legetjenestene til brukere av pleie- og omsorgstjenesten.

Det forutsettes at utvalget gjør seg kjent med evalueringen av fastlegereformen og opptrappingsplanen for psykisk helse, og avtalen mellom Kommunenes sentralforbund og regjeringen om kvalitetsutvikling i pleie- og omsorgstjenesten. Videre bør erfaringer fra andre land vurderes.

Utvalget skal kartlegge og vurdere hvordan oppgaveløsningen i helsetjenesten fungerer for pasientgrupper med behov for helhetlige, langvarige og koordinerte tjenester. Vurderingen skal legge vekt på:

  • pasientenes erfaringer
  • kommunenes og sykehusenes erfaringer
  • Kompetanse- og utdanningsbehovet i den kommunale helsetjenesten
  • eksempler på gode og effektive samarbeidsmodeller
  • prosedyrene (saksbehandlingen) for innskrivning av pasienter til spesialisthelsetjenesten og utskrivning til kommunale tilbud (informasjonsflyten mellom nivåene)
  • betydningen av ulik finansiering og organisering av kommunenes og statens helsetjenester og ressursfordelingen i den samlede tjenesten, (men utvalget skal ikke utarbeide forslag til nytt finansieringssystem for spesialisthelsetjenesten).

Utvalget skal foreslå aktuelle økonomiske, juridiske og organisatoriske endringer som sikrer et mer helhetlig tjenestetilbud for mennesker med behov for tjenester fra ulike nivåer og tjenester, og en bedre samlet ressursbruk. Utvalget bør vurdere hvilke konsekvenser foreslåtte endringer vil ha for samhandling med sosialtjenesten.

Utvalget skal utrede økonomiske, administrative og andre vesentlige konsekvenser av sine forslag i samsvar med Utredningsinstruksens kapittel 2. Minst ett av utvalgets forslag skal baseres på uendret ressursbruk.

Dersom utvalget foreslår lovendringer, skal eventuelle lovforslag utformes i tråd med Justisdepartementets veiledning Lovteknikk og lovforberedelse.

Utvalget skal innenfor sitt budsjett foreta de undersøkelser og kartlegginger det finner nødvendig.

Utvalget skal avgi innstilling innen utgangen av 2004.

Til toppen