Historisk arkiv

Nye tiltak mot barne- og ungdomskriminalitet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Politiet får plikt til å etterforske lovbrudd som begås av 12-15 åringer. Barn og unge kan forbys å oppholde seg på bestemte steder. Foresatte kan hentes til en samtale hos politiet sammen med sine barn. Dette er noen av de tiltakene regjeringen i dag legger fram i en odelstingsproposisjon om lovtiltak mot barne- og ungdomskriminalitet. (28.06.2002)

Pressemelding

Nr.: 72 - 2002
Dato: 28.06.2002
Kontaktpersoner: Avd.dir. Toril M. Øie, tlf. 22245384 og seniorrådgiver Anne Brita Normann, tlf 22245229

Nye tiltak mot barne – og ungdomskriminalitet

Politiet får plikt til å etterforske lovbrudd som begås av 12-15 åringer. Barn og unge kan forbys å oppholde seg på bestemte steder. Foresatte kan hentes til en samtale hos politiet sammen med sine barn. Dette er noen av de tiltakene regjeringen i dag legger fram i en odelstingsproposisjon om lovtiltak mot barne- og ungdomskriminalitet. Derimot foreslås det ikke å senke den kriminelle lavalderen på 15 år.

- Jeg ser med bekymring på at enkelte barn under den kriminelle lavalderen begår kriminelle handlinger uten at dette får en systematisk oppfølging, sier justisminister Odd Einar Dørum.

- Barn og unge som er på vei over i en kriminell løpebane, har etter min mening et krav på at samfunnet griper fatt i dem. Unge lovbrytere må få hjelp til å komme ut av en negativ utvikling, sier han.

Følgende forslag fremmes i Ot.prp nr 106 Om lov om endringer i straffeprosessloven og politiloven m.m (lovtiltak mot barne og ungdomskriminalitet):

  • Barne- og ungdomskriminalitet må møtes med en rask reaksjon. Derfor foreslås det å lovfeste at politiet som hovedregel skal ta ut tiltalte innen 6 uker i saker mot unge lovbrytere
  • Politiet får plikt til å etterforske lovbrudd begått av barn under 15 år. I dag har politiet rett, men ikke plikt til å etterforske slike saker. Igangsetting av etterforskning er et klart signal fra samfunnet om at lovstridig oppførsel ikke aksepteres, selv om utøveren er under 15 år. Politiet skal kunne avslutte etterforskningen ved å overføre saken til barnevernet. Barnevernet vurderer hvilke tiltak det finner rett å gjennomføre.
  • Det legges opp til økt bruk av megling og konfliktråd som strafferettslig reaksjon.
  • Det foreslås endringer i reglene for taushetsplikten for å lette samarbeidet mellom politiet og hjelpeapparatet. Det skal utarbeides et rundskriv for å klargjøre de sider ved taushetspliktreglene som er av betydning for arbeidet med å forebygge barne- og ungdomskriminalitet.
  • Barn og foreldre skal kunne pålegges å møte til samtale hos politiet. Bestemmelsen om møteplikt skal kunne anvendes overfor alle mindreårige, både barn over og under den kriminelle lavalder. Det foreslås en lovhjemmel for å avhente barnet og foreldrene til en slik samtale, dersom de unnlater å møte uten gyldig forfall.
  • Påtalemyndigheten skal kunne nedlegge et oppholdsforbud for barn under 15 år, dersom det er grunn til å tro at opphold på et bestemt sted øker faren for at barnet vil begå en ellers straffbar handling. Hvis ikke vergen samtykker i forbudet, må påtalemyndigheten etter forslaget bringe beslutningen inn for retten.

Regjeringen ønsker å sikre en klar ansvarsplassering og et forpliktende grunnlag for samarbeid mellom politi, hjelpeapparat, foreldre og den unge selv, og tar sikte på å komme tilbake til Stortinget våren 2003. Her vil samarbeid og ansvarsfordeling mellom politi og barnevern vil være det sentrale, sammen med gode hjelpetiltak for barn og unge.

Les Ot.prp nr 106