Historisk arkiv

Nytt medietilsyn til Fredrikstad

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Pressemelding

Nr.: 103/02
Dato: 05.12.02
Kontaktperson: Ekspedisjonssjef Roy Kristiansen, tlf. 22 24 80 04

Nytt medietilsyn til Fredrikstad

Regjeringen foreslår å slå sammen Statens medieforvaltning, Statens filmtilsyn og Eierskapstilsynet til et nytt medietilsyn. Tilsynet skal legges til Fredrikstad, der Statens medieforvaltning allerede holder til.

Forslaget vil bli fremmet i Stortingsmeldingen om statlige tilsyn som skal legges frem i januar 2003. Begrunnelsen for sammenslåingen er at et samlet medietilsyn vil være i bedre stand til å ivareta både eksisterende og nye tilsynsoppgaver på mediefeltet. Konvergensutviklingen på medieområdet gjør at det er større grad av overlapping mellom de tre tilsynenes arbeidsoppgaver. Et samlet medietilsyn vil derfor i større grad sikre nødvendig faglig kompetanse, og at de mediepolitiske målsetningene oppfylles. Forslaget til sammenslåing innebærer også en administrativ forenkling.

Utgangspunktet for regjeringens valg av lokalisering har vært å sikre tilsynet høy faglig kvalitet, samt å styrke den regionale utviklingen. Regjeringen tar sikte på at flyttingen skal skje gradvis over en periode på tre år. Det vil sikre at de viktige tilsynsoppgavene det er snakk om ikke blir liggende nede i flytteperioden. Samtidig får de ansatte god tid til å vurdere om de ønsker å flytte med, og gode muligheter til å finne annet arbeid hvis de foretrekker å bli. De enkelte tilsyn skal, i samråd med hver enkelt, utarbeide individuelle karriereplaner for de ansatte for å sikre nøkkelpersonell i flytteperioden. Dette skal også forhindre at flyttingen fører til utstøtning fra arbeidslivet.