Historisk arkiv

Digitalt bakkenett for fjernsyn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

I stortingsmeldingen om digitalt bakkenett, som passerte statsråd fredag, drøftes overgangen fra analoge til digitale sendinger. Regjeringen konkluderer med at det er ønskelig at det blir bygget et digitalt bakkenett, men at dette må skje på en måte som ivaretar seernes interesser. (27.06.03)

Pressemelding

Nr.: 58/03
Dato: 27.06.2003
Kontaktperson: Ekspedisjonssjef Roy Kristiansen, tlf 22 24 80 04

Digitalt bakkenett for fjernsyn

Faktaark om digitalt bakkenett

I stortingsmeldingen om digitalt bakkenett, som passerte statsråd fredag, drøftes overgangen fra analoge til digitale sendinger. Regjeringen konkluderer med at det er ønskelig at det blir bygget et digitalt bakkenett, men at dette må skje på en måte som ivaretar seernes interesser.

I meldingen understrekes det at en utbygging på markedsbaserte vilkår, slik Stortinget har forutsatt, vil innebære at eksisterende analoge sendinger avvikles. Den eneste søkeren på konsesjonen for drift av et digitalt bakkenett for fjernsyn, Norges televisjon AS, legger opp til en hurtig og styrt avvikling av analoge fjernsynssignaler innen 2007.

Digitalt fjernsyn gir seerne bedre lyd og bilde og mer stabil signalkvalitet. Mange vil dessuten få en utvidelse av fjernsynstilbudet, blant annet vil nettet bidra til at NRK2 når hele befolkningen. Avvikling av analoge sendinger frigjøre verdifulle frekvensressurser og bidra til ny verdiskaping. Et selvstendig argument er at forestående vedlikeholdskostnader i det analoge nettet langt på vei tilsvarer kostnadene for bygging av et nytt digitalt nett.

Etter regjeringens syn oppfyller NTVs søknad de overordnede kravene som er lagt til grunn for utlysningen av konsesjonen. En avvikling av analoge sendinger vil imidlertid påvirke en så stor andel av fjernsynsseerne at departementet legger fram en stortingsmelding som inviterer Stortinget til å vurdere hvilke kriterier som bør være oppfylt før de analoge sendingene eventuelt avvikles.

Departementet foreslår at en avvikling av de analoge sendingene bare kan skje dersom følgende kriterier er oppfylt:

  • Hele befolkningen skal ha tilbud om digitale fjernsynssignaler
  • Overgangen til digitalt fjernsyn må representere en merverdi for seerne og- NRKs sendinger skal være et gratistilbud
  • Anskaffelseskostnadene for mottakerutstyr skal være begrensede
  • Publikum skal ha reell tilgang til mottakerutstyr og teknisk assistanse
  • Beredskapshensyn skal være tilfredsstillende ivaretatt
  • Behovene til lokalfjernsynssektoren må være ivaretatt og det må legges til rette for en »åpen kanal»

Kultur- og kirkedepartementet har vurdert NTVs økonomiske fundament som tilfredsstillende og selskapets administrative ressurser som tilstrekkelige for å gjennomføre prosjektet. På grunnlag av dette er departementet i sitt videre arbeid med NTVs søknad innstilt på at konsesjonen kan tildeles og at analog distribusjon kan avvikles. Dette forutsetter likevel at NTV kan akseptere konsesjonsvilkår som ivaretar de hensyn som er nevnt ovenfor.