Historisk arkiv

EU-direktiv om opphavsrett i åndsverkloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Kultur- og kirkedepartementet sender onsdag 2. april ut et høringsutkast med forslag om gjennomføring av EUs direktiv om opphavsrett i informasjonssamfunnet i den norske åndsverkloven. Høringsfrist: 25. juni 2003

Pressemelding

Nr.: 31/03
Dato: 02.04.2003
Kontaktperson: Avd.dir. Bengt O. Hermansen, tlf. 22 24 80 42

EU-direktiv om opphavsrett i åndsverkloven

Høringsutkastet

Kultur- og kirkedepartementet sender i dag ut et høringsutkast med forslag om gjennomføring av EUs direktiv om opphavsrett i informasjonssamfunnet i den norske åndsverkloven. Forslaget legger vekt på å sikre en rimelig balanse mellom interessene til brukere av åndsverk og rettighetshavere til åndsverk, og hovedreglene i åndsverkloven videreføres.

Adgangen til forenklet klarering for bruk av åndsverk (avtalelisens) foreslås utvidet til også å gjelde på det digitale området. I tillegg foreslås også en slik ordning for gjenbruk av beskyttet materiale fra kringkastingsarkiver.

Retten til å kopiere til privat bruk opprettholdes. Slik kopiering må likevel skje på en måte som ikke er urimelig i forhold til rettighetshaverne. Derfor klargjør forslaget at det skal gjelde et krav om såkalt lovlig kopieringsgrunnlag, dvs. at det ikke kan kopieres fra en ulovlig fremstilt kopi. Bakgrunnen for forslaget er at den digitale teknologien gjør det mulig å massekopiere på en helt annen måte enn tidligere, samtidig som kopiene blir like gode som originalen.

I henhold til direktivet innføres en ordning med rimelig kompensasjon til rettighetshaverne for kopiering til privat bruk. Høringsutkastet skisserer to alternative måter å finansiere kompensasjonen på; som et vederlag knyttet til lagringsmedier eller over statsbudsjettet.

Direktivet krever at det innføres regler om at det er ulovlig å bryte en teknisk beskyttelse (kopisperre) for å kopiere. Forbudet skal imidlertid ikke innskrenke den normale bruk av elektronisk utstyr. Det vil derfor være lov å bryte en slik kopisperre for å spille av på relevant avspillingsutstyr i privat sammenheng. Det opprettes en nemnd som skal kunne pålegge rettighetshaverne å gi tilgang til beskyttet materiale for kopiering til visse samfunnsnyttige formål. Denne ordningen gjøres ikke gjeldende for kopiering til privat bruk. Rettighetshaverne gis her en mulighet til å utvikle fornuftige løsninger som kjøperne av deres produkter kan akseptere, f.eks. ved begrensninger av antall kopier som kan tas til privat bruk.