Historisk arkiv

Bevilgninger til nasjonale minoriteter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Pressemelding

Nr.: 99/2002
Dato: 03.10.2002

Bevilgninger til nasjonale minoriteter

Kommunal- og regionaldepartementets bevilgning til nasjonale minoriteter økes til 2,8 millioner kroner i 2003. Bevilgningen til den kvenske avisen Ruijan Kaiku videreføres med 350 000 kroner over kulturdepartementets budsjett.

Innsatsen for kulturbygg følges opp, og det foreslås 3 millioner kroner til avdeling for dokumentasjon og formidling av taterkultur ved Glomdalsmuseet i 2003, og tilsagn om 45 millioner kroner senere år. Til bygging av Kvæntunet i Porsanger er det lagt inn 4 millioner kroner over Kulturdepartementets budsjett, og det tas sikte på å følge opp med 7 millioner kroner senere år.

Kommunal- og regionaldepartementet har samordningsansvaret for statlig politikk som berører de nasjonale minoritetene i Norge (kvener, romanifolket (taterne/de reisende), rom (sigøynere), skogfinner og jøder.

Kommunal- og regionaldepartementet forvalter en tilskuddsordning som skal støtte frivillige organisasjoner med basis i nasjonale minoriteter. Det gis også prosjekttilskudd for bl.a. å bidra til formidling og dokumentasjon av kunnskap om minoritetenes situasjon og dokumentasjon av ulike former for diskriminering.

Utdannings- og forskningsdepartementet har en egen tilskuddsordning for opplæring i finsk i grunnskolen og i videregående opplæring. Målet er å stimulere skoleeiere til å gi elever og lærlinger med kvensk-finsk bakgrunn opplæring i finsk som andrespråk. Det er satt av om lag 7,3 millioner kroner til dette i 2003.

- Regjeringens hovedmål er at personer som hører til minoriteter skal kunne uttrykke, opprettholde og videreutvikle sin identitet, både innenfor sin egen gruppe og i møte med storsamfunnet, sier statsråd Erna Solberg.