Historisk arkiv

Historisk arkiv

Skog: Ny skogbrukslov vedtatt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Skog: Odelstinget vedtok i går ny skogbrukslov. Det var flertall for å innføre hjemmel for miljøforskrift. (18.03.2005)

Skog: Ny skogbrukslov vedtatt

Odelstinget vedtok i går ny skogbrukslov. Det var flertall for å innføre hjemmel for miljøforskrift.

 

Miljøforskrift
Skog, Foto: LMD
- Etter min vurdering bør loven suppleres med en miljøforskrift som danner et sikringsnett og setter minimumsrammer for miljøhensyn i virksomheten, uttalte landbruks- og matminister Lars Sponheim. Han opplyste at han tar sikte på å sende et utkast til slik forskrift på høring før sommeren. - En slik forskrift skal ikke medføre nye byrder for skogeiere som aktivt følger opp skogbruksnæringas eget arbeid med miljøsertifisering. De som er tilsluttet dagens sertifiseringsordning vil tilfredstille kravene i den kommende forskriften, sa Sponheim.

Skogfond
Sponheim opplyste at nytt regelverk om skogfond (det som i gjeldende lov heter skogavgift) vil bli utarbeidet slik at det kan tre i kraft fra 2006.

Ny skogbrukslov
Odelstinget vedtok forslaget til ny skogbrukslov med enkelte presiseringer knyttet til formålsbestemmelsen, tidsfrist for foryngelsesplikten, og frist for kommunen til å gi tilbakemelding i tilfeller der det er innført meldeplikt ved skogbrukstiltak. Forslaget om å innføre hjemmel for miljøforskrift ble vedtatt med 38 mot 33 stemmer.

- Jeg er glad for at merknadene fra Næringskomiteen viser at det er bred enighet om hovedlinjene i skogpolitikken. Jeg deler komiteens bekymring for det lave aktivitetsnivået i skogbruket, og jeg er enig med komiteen i at innpassing av miljøbestemmelser, enten dette gjøres i lov eller i forskrift, byr på kompliserte avveiinger, sa landbruks- og matminister Lars Sponheim.

Lovutkastet oversendes nå til behandling i Lagtinget før endelig vedtatt lov skal til Kongen for sanksjonering.

Skog: Odelstinget vedtok i går ny skogbrukslov.