Historisk arkiv

110 millioner kroner til vern av barskog

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Økt barskogvern og omlegging av skogpolitikken er viktig for å sikre det biologiske mangfoldet i skog. Regjeringen styrker barskogvernet med 40 mill. kr i 2003, slik at den samlede bevilgningen øker til 110 mill. kr. (03.10.02)

Pressemelding

Dato: 03.10.02

Miljøvernminister Børge Brende:

- 110 millioner kroner til vern av barskog

Økt barskogvern og omlegging av skogpolitikken er viktig for å sikre det biologiske mangfoldet i skog. Regjeringen styrker barskogvernet med 40 mill. kr i 2003, slik at den samlede bevilgningen øker til 110 mill. kr.

Regjeringen vil snu den uheldige utviklingen der Norge gjennom 1990-årene er blitt liggende etter internasjonalt i arbeidet med vern av skog. OECD har anbefalt en økning av barskog­vernet i Norge, og den faglige evalueringen av det barskogvernet som ble framlagt våren 2002, anbefalte en økning av det norske barskogvernet fra dagens 1 prosent til minst 4,6 prosent.

Behovet for økt barskogvern var vektlagt allerede i Sem-erklæringen. Som en første start ble det i revidert nasjonalbudsjett for 2002, gjennom bevilgning og endring av kriteriene for bruk av midlene fra Landbruksdepartementets jordfond, lagt til rette for at ytterligere 35 mill. kroner kan brukes til økt barskogvern i 2002. Dette betyr at Regjeringen allerede i høst vil kunne øke barskogvernet utover det Stortinget vedtok i 1996, bl.a. ved vern av et unikt skogområde på 40 kvadratkilometer i Trillemarka i Buskerud.

Langsiktig strategi

Det utarbeides nå en langsiktig strategi for økt vern av barskog. Regjeringen vil videreføre satsingen, og legger opp til at det også i 2003 skal vernes nye skogområder ved bruk av midler fra Jordfondet.

Landbruksministeren foreslår en viktig omlegging av skogpolitikken. Tilskuddet til skogkultur fjernes, samtidig forbedres skattefordelen for skogavgiftsordningen til skogkultur og planting, men muligheten for skattefordel ved bygging av nye veier tas bort.

Samlet sett gir Regjeringens tiltak på 2003-budsjettet en utvikling i riktig retning for forvaltningen av biologisk mangfold i skog i Norge.

Kontaktperson

Avd.dir. Pål Vidar Sollie, 22 25 58 77

Les mer

- Opprydding i forurenset sjøbunn
- Nærmere 80 millioner til villaksen
- Overvåking av det biologiske mangfold
- Flere nye nasjonalparker neste år
- Økt forskning i nordområdene
- Økt satsing på friluftsliv
- Samisk kulturminnevern styrkes
- Restaureringsarbeidene ved Stavanger Domkirke styrkes
- Restaurering av Steinvikholm
- 8 mill. kroner til nytt besøksenter ved Borgund stavkirke