Historisk arkiv

Ny lov beskytter Svalbards villmark

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringen vedtok i dag at svalbardmiljøloven skal tre i kraft 1. juli. For første gang samles all miljøregulering for et område i en lov. (28.06.02)

Pressemelding

Dato: 28.06.02

Ny lov beskytter Svalbard – en av Europas siste villmarker

Regjeringen vedtok i dag at svalbardmiljøloven skal tre i kraft 1. juli. For første gang samles all miljøregulering for et område i en lov. Dette gir et bedre og mer oversiktlig regelverk. Loven setter rammebetingelser for all virksomhet på øygruppa.

Bistasjon i Midterhukhamna - kulturminne på Svalbard.
Bistasjon i Midterhukhamna - kulturminne på Svalbard.

Foto: Norsk polarinstitutt

Regjeringen vil bevare uberørt natur på Svalbard. Foto: Norsk polarinstitutt
Regjeringen vil bevare uberørt natur på Svalbard

Foto: Bjørn Frantzen , Norsk polarinstitutt

- Svalbard er en av Europas siste villmarker. Norge er både moralsk og juridisk forpliktet til å bevare denne naturskatten, sier miljøvernminister Børge Brende. Gjennom svalbardmiljøloven har vi fått et moderne verktøy for å møte de miljøutfordringene vi står overfor på øygruppen. Mitt mål er at også kommende generasjoner kan få oppleve den fantastiske villmarka og de unike kulturminnene på Svalbard, sier statsråden.

Uberørt miljø opprettholdes

Formålet med loven er å opprettholde et tilnærmet uberørt miljø på Svalbard når det gjelder sammenhengende villmark, landskapselementer, flora, fauna og kulturminner. Innenfor rammen av loven gis det rom for miljøforsvarlig bosetting, forskning og næringsdrift. Loven inneholder hovedprinsipper i internasjonale miljøvernavtaler, som føre var-prinsippet, prinsippet om å ta hensyn til samlet belastning og prinsippet om at miljøpåvirkeren skal betale.

Nytt prinsipp

Loven innfører et generelt prinsipp om at alt plante- og dyreliv (i utgangspunktet) er fredet. Kun kontrollert og begrenset høsting tillates, slik at artenes naturlige produktivitet, mangfold og leveområder bevares. Områdevern blir fortsatt et sentralt virkemiddel for å bevare villmarksnaturen. Svalbard har unike kulturmiljøer og kulturminner som er knyttet til forskjellige epoker i Svalbards historie. Kulturminner eldre enn 1946 er automatisk fredet.

Alle terrenginngrep og virksomhet som kan medføre forurensning må etter den nye loven ha tillatelse. I noen tilfeller kreves dessuten en konsekvensutredning, som gir et bedre grunnlag for beslutning om tillatelser bør gis, og eventuelt på hvilke vilkår. Svalbardmiljølovens bestemmelser om forurensning bygger i stor grad på forurensningsloven.

De nye reglene om ferdsel gir et godt grunnlag for en streng beskyttelse av Svalbards natur, samtidig som de på en fleksibel måte sikrer ønsket aktivitet på øygruppen. Loven anvender speilvendingsprinsippet når det gjelder motorisert ferdsel i terrenget. Blant annet er snøscooterkjøring i utgangspunktet forbudt, men det åpnes for slik ferdsel i områder og traseer etter forskrift som trer i kraft samtidig med loven. Loven gir fastboende på Svalbard særlige rettigheter i forhold til turister og andre tilreisende, blant annet når det gjelder jakt, ferdsel med snøscooter og fritidshytter.

Forskrifter til svalbardmiljøloven

Svalbardmiljøloven er i stor grad en rammelov som trekker opp hovedprinsipper for miljøforsvarlig forvaltning av øygruppa. Det er derfor gitt en rekke forskrifter som utfyller loven:

I tillegg er det foretatt mindre endringer i to eksisterende verneforskrifter. Dette gjelder forskrift om opprettelse av fuglereservater og større naturvernområder på Svalbard, og forskrift om fredning for Moffen naturreservat på Svalbard. Endringene dreier seg om tekniske tilpasninger for at forskriftene skal være i samsvar med den nye svalbardmiljøloven.

Samtidig som den nye loven og forskriftene trer i kraft, 1.juli 2002, oppheves følgende forskrifter:

  • Forskrift om vern av naturmiljøet på Svalbard av 16. desember 1983 nr 1818
  • Forskrift om jakt- og fangstutøvelse på Svalbard av 18. juni 1997 nr 622
  • Forskrift om forvaltning av vilt på Svalbard av 24. mai 1996 nr 516
  • Forskrift om forvaltning av vilt og ferskvannsfisk på Svalbard og Jan Mayen av 11. august 1978 nr 3765, for så vidt gjelder sjøpattedyr på Svalbard
  • Forskrift om alminnelige jakttider på Svalbard for jaktsesongene fra 1. mai 1997 til og med 30. april 2002 av 18. juni 1997 nr 623
  • Forskrift om forvaltning av røye og ferskvannsorganismer på Svalbard av 31. januar 1997 nr 101
  • Forskrift om kulturminner på Svalbard av 24. januar 1992 nr 34
  • Forskrift om arealplanlegging i bosettingene på Svalbard av 24. januar 1997 nr 37

Kontaktperson:

Seniorrådgiver Tore A. Ising, tlf. 22 24 59 96

Les mer om svalbardmiljøet og polarområdene