Historisk arkiv

Opprydding i gamle miljøsynder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringen legger frem en strategi for opprydding i forurensede fjorder og havner.- Vi skal rydde opp i de akutte problemene så snart som mulig, og prioriterer de fjordene der spredningsfaren er størst, sier miljøvernminister Børge Brende. (14.03.02)

Pressemelding

Dato: 14.03.02
Kontaktperson: Avdelingsdirektør Ellen Hambro, tel 22 24 58 15

Opprydding i gamle miljøsynder

Regjeringen legger frem en strategi for opprydding i forurensede fjorder og havner. - Vi skal rydde opp i de akutte problemene så snart som mulig, og prioriterer de fjordene der spredningsfaren er størst, sier miljøvernminister Børge Brende.

- Dette vil Regjeringen

Det skal gjennomføres tiltak overfor høyrisikoområder med spredningsfare så snart som mulig og fortrinnsvis innen en femårsperiode etter at områdene er avdekket. Fra de verste havnene skal det gjennomføres tiltak for å hindre spredning, innen 10 år.

Utslipp av miljøgifter over lang tid har forurenset sedimentene mange steder. Overalt hvor det letes i nærheten av industrivirksomhet og større befolkningssentra finnes det sedimenter forurenset med miljøgifter. Det er i dag kostholdsråd i 26 havne-og fjordområder. Forurensningen kan skade økosystemene, helsen, og den begrenser mulighetene for fiske og oppdrett.

Det er fortsatt store behov for å kartlegge problemene. Fordi store kunnskapsmangler er en av hovedutfordringene i oppryddingen, skal det pekes ut områder som blir pilotprosjekter. Det blir også foreslått å samle kompetansen på området i et nasjonalt råd for sedimentsaker.

Det skal utarbeides fylkesvise tiltaksplaner, som skal se på oppryddingen i det enkelte område. Innen 2005 skal det være utarbeidet slike planer for de mest forurensede områdene.

Andre pressemeldinger om havmiljømeldingen