Historisk arkiv

Ny nasjonalpark opprettet på Dovre, Rondane nasjonalpark kraftig utvidet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Kongen har i statsråd i dag vedtatt å opprette Dovre nasjonalpark, som dermed blir Norges 21. nasjonalpark. Samtidig er landets eldste nasjonalpark Rondane utvidet. To eksisterende naturreservater er utvidet, og det er opprettet fire landskapsvernområder og et nytt naturreservat. (24.10.03)

Pressemelding

Dato: 24.10.03

Miljøvernminister Børge Brende:

- Ny nasjonalpark opprettet på Dovre, og Norges eldste nasjonalpark Rondane er kraftig utvidet

Kongen har i statsråd i dag vedtatt å opprette Dovre nasjonalpark, som dermed blir Norges 21. nasjonalpark. Samtidig er landets eldste nasjonalpark Rondane utvidet. To eksisterende naturreservater er utvidet, og det er opprettet fire landskapsvernområder og et nytt naturreservat.

- Utvidelsen av vernet i Dovre og Rondane bidrar til å sikre villreinens leveområder i det som nå blir Europas største sammenhengende verneområde for villrein, sier miljøvernminister Børge Brende.

Fjellnøkleblom (Primula scandinavica). © Baard Næss / NN / Samfoto Dovre nasjonalpark på nesten 290 kvadratkilometer , strekker seg fra Grimsdalen i sør til E 6 over Dovrefjell i nord og utgjør et sammenhengende, villmarkspreget høyfjellsområde. Den nye nasjonalparken er et kjerneområde for norsk fjellbotanikk i tillegg til at villreinen lever her hele året.

Sammen med nasjonalparkene Dovrefjell-Sunndalsfjella og Rondane sikres et høyfjellsområde fra Sunndalsfjellene i nordvest til Ringebufjellet i sørøst.

Rondane nasjonalpark ble opprettet i 1962 som Norges første nasjonalpark. Den blir nå kraftig utvidet med 383 kvadratkilometer, og strekker seg fra områdene mot riksvei 27 over Ringebufjellet i sør til Grimsdalen i nord.

Sammen med Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark med landskapsvernområder, blir dette det største sammenhengende verneområde i Europa der villreinen lever.

Villrein på snøbre, Rondane © Dagfinn Skjelle / NN / Samfoto-Dovre-Rondaneområdet er av sentral betydning for villreinstammen. Norge har et internasjonalt ansvar for å ta vare på de siste villreinstammene i Europa, sier miljøvernminister Børge Brende.

Variasjonsbredden i naturtyper i Dovre og Rondane nasjonalparker er egenartet og stor. Her finnes høyereliggende bjørke- og barskog, særpreget geologi og kulturlandskap der innslag av en rekke sjeldne arter og plantesamfunn florerer sammen med et rikt dyreliv.

Rondane nasjonalpark. Foto: Bård LøkenVåtmarker, myrer, innsjøer, tjern, juv og elvedaler preger sammen med setermiljøene dette vakre landskapet. Kulturminner knyttet til fangstgroper og fangstsystemer viser spor etter jakt og fangst som vitner om tidlig bosetting i dette fjellområdet.

- Rondaneområdet har også en meget sentral plass for det tradisjonelle friluftslivet i Norge. Det naturvennlige friluftslivet er basert på fri ferdselsrett, og utgjør en del av Norges identitet og kulturarv, understreker Brende.

- Dovre og Rondane er et fjellområde som i fremtiden vil være et viktig turistmål for mange mennesker med besøk av både norske og utenlandske turister. Nasjonalparkene vil fungere som et trekkplaster for turister, noe som kommunene kan utnytte i reiselivssammenheng, sier Brende.

Regjeringen har i dag også opphevet forbudet mot kommersiell turisme i tre av våre nasjonalparker som hadde denne restriksjonen i vernebestemmelsene.

- Dermed vil naturvennlig turisme innen alle nasjonalparkene likestilles, enten tiltakene er av kommersiell karakter eller ikke, sier Brende.

Vernet gir også rom for lokalsamfunnets tradisjonelle bruk da det ikke er spesielle restriksjoner på jakt og fiske.

Det er også vedtatt utvidelse av naturreservatene Myldingi og Flakkstjønna samt opprettelse av et nytt naturreservat og fire nye landskapsvernområder i tilknytning til nasjonalparkene. Verneområdene ligger i kommunene Dovre, Sel, Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu i Oppland fylke og kommunene Folldal og Stor-Elvdal i Hedmark fylke. Det totale verneområdet utgjør ca 1462 kvadratkilometer hvorav rundt 594 er vernet tidligere.

Vernevedtaket er en oppfølging av Nasjonalparkplanen som ble vedtatt av Stortinget for 10 år siden.

 

Kontaktpersoner:
Avdelingsdirektør Harald Ruberg, tlf. 22245890
Rådgiver Ingunn Iversen, tlf. 22245861

Klikk på bildet for å laste det ned i PDF (1931 Kb)
Klikk på kartet for å laste ned i pdf (1931 Kb)