Historisk arkiv

Øvre Pasvik nasjonalpark utvidet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Kongen i statsråd har i dag vedtatt å utvide Øvre Pasvik nasjonalpark i Finnmark. Samtidig opprettes Øvre Pasvik landskapsvernområde i tilknytning til nasjonalparken. (29.08.03)

Pressemelding

Dato: 29.08.03

Miljøvernminister Børge Brende:

Øvre Pasvik nasjonalpark utvidet mot Russland og Finland

Øvre Pasvik Nasjonalpark. Foto: Steinar Wikan Kongen i statsråd har i dag vedtatt å utvide Øvre Pasvik nasjonalpark i Finnmark. Samtidig opprettes Øvre Pasvik landskapsvernområde i tilknytning til nasjonalparken. Utvidelsen av vernet er et viktig supplement med sikte på å skape ett verneområde i grensestrøkene mellom Norge, Russland og Finland.

- Øvre Pasvik er nærmest fritt for tekniske inngrep. Utvidelsen av nasjonalparken vil bidra til å sikre dette naturområdet som er enestående både i nasjonal og internasjonal sammenheng, sier miljøvernminister Børge Brende og fortsetter:

- Her finner vi Norges største sammenhengende urskog, samt våtmark som er viktige hekkeområder for truede fuglearter. Natur- og kulturlandskapet er særpreget og har et rikt plante- og dyreliv. Ca 2500 rein har vinterbeite her. De senere års vernevedtak i Pasvik bidrar til en helhetlig ivaretakelse av dette området, som er spesielt både i nasjonal og internasjonal sammenheng.

- Det er viktig at området sikres mot inngrep som skader eller ødelegger dette helhetlige økosystemet. Området har en egenart og et variert biologisk mangfold i tillegg til et særpreget natur- og kulturlandskap. At naturgrunnlaget ivaretas er også viktig for reindriftsinteressene, sier miljøvernminister Børge Brende.

I Øvre Pasvik nasjonalpark og landskapsvernområde finner vi Norges største sammenhengende urskog. Her trives flere østlige plante- og fuglearter som er sjeldne og sårbare. Kulturminner tyder på at dette fra gammelt av er del av et samisk bruksområde. Med den eksisterende nasjonalparken på ca 66 kvadratkilometer utvides verneområdet i Øvre Pasvik til ca 170 kvadratkilometer. Miljøvernministeren understreker at det har vært viktig å utforme vernet slik at lokalsamfunnets tradisjonelle bruk skal kunne fortsette. Det er derfor foretatt flere justeringer i løpet av planprosessen. Området skal fortsatt kunne nyttes til reindrift. Vernebestemmelsene legger heller ikke spesielle restriksjoner på jakt, fiske eller bærplukking.

Kontaktpersoner:
Avdelingsdirektør Harald Ruberg, tlf. 22 24 58 90
Rådgiver Ingunn Iversen, tlf. 22 24 58 61

Øvre Pasvik Nasjonalpark:

Kart over Øvre Pasvik Nasjonalpark