Historisk arkiv

Eit særmerkt fjordlandskap er verna

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Kongen har i statsråd i dag vedteke å opprette Bleia naturreservat og Bleia – Storebotnen landskaps-vernområde. Det inneber at eit sentralt og lett gjenkjenneleg landskap og landemerke i Sognefjorden er sikra for framtida. Området er og med i søknaden om verdsarvstatus til UNESCO for "Vestnorsk Fjordlandskap". (08.10.04)

Pressemelding

Dato: 08.10.04

- Eit særmerkt fjordlandskap med eigenarta natur og kultur verna

BleiaKongen har i statsråd i dag vedteke å opprette Bleia naturreservat og Bleia – Storebotnen landskapsvernområde. Det inneber at eit sentralt og lett gjenkjenneleg landskap og landemerke i Sognefjorden er sikra for framtida. Området er og med i søknaden om verdsarvstatus til UNESCO for "Vestnorsk Fjordlandskap".

Utsyn frå Bleia-Storebotnen mot Nærøyfjorden.Foto Tom Dybwad

– Eg har lagt vekt på at eksisterande bruk i det alt vesentlege vil kunne halde fram, seier miljøvernminister Knut Arild Hareide.

Avveging mellom bruk og vern har ført til endringar i vernereglar og avgrensing. Såleis er verneframlegget tilpassa næringsinteressene i distriktet.

Bleia naturreservat og Bleia - Storebotnen landskapsvernområde er med i planområdet for søknaden om verdsarvstatus til UNESCO for "Vestnorsk Fjordlandskap", delområde Nærøyfjorden. Til saman utgjer Bleia naturreservat og Bleia – Storebotnen landskapsvernområde eit samanhengande verneområde på om lag 87,8 kvadratkilometer. Verneområda ligg i Aurland og Lærdal kommunar.

- Området er eineståande, og viser kor storslått og mangfaldig naturen kan vere. Vernet som området har fått i dag medverkar til at det biologiske mangfaldet og heilskapen i landskapet blir ivareteke. Eg ser og fram til at området kan få status som verdsarvområde, seier miljøvernminister Knut Arild Hareide.

UrvalmueUrvalmue (Papaver radicatum ssp. relictum) i Bleia naturreservat. Foto Johannes Anonby

I Bleia naturreservat finst lokaliteten for urvalmue. Denne planta veks berre her i naturreservatet og i Helin i Valdres. Det kvartærgeologisk særmerkte fjordlandskapet utgjer eit botanisk og urskogprega verdifullt område. Sjølv om fleire landformer langs Sognefjorden kan likne, har ingen dei same store dimensjonane som Bleia, og dei er heller ikkje så varierte.

I Bleia – Storebotnen landskapsvernområde ligg dei største verdiane i det eigenarta natur – og kulturlandskapet med sin kvartærgeologi, botanikk og fauna. Heile området har stor verdi for jakt og særskilt landskapsvernområdet, og toppen av Bleia har stor verdi for friluftsliv.

Innafor verneplanområdet er i underkant av tre kvadratkilometer villmarksprega område. Villmarksprega område har minka kraftig dei siste 100 åra, og det er viktig å ta vare på dei som finst.

Fjellet har talrike kulturminne i samband med jakt, fangst og fangstanlegg, og stølsdrift. Desse kulturminna inngår i eit særprega fjellandskap.

(vedlegga er pdf-filer som krev Acrobat Reader)

Kontaktperson: Rådgivar Sigrid Skjølås, tlf: 22 24 58 04

Kart over det nye verneområdet

Kart over verneområdet