Historisk arkiv

Helseskadelige stoffer i myggmidler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljøvernminister Børge Brende gir Statens forurensningstilsyn (SFT) i oppdrag å sende på høring forslag til forskrift som forbyr dagens høye innhold av stoffet DEET i insektsmidler. (22.04.04)

Pressemelding

Dato: 22.04.04

Forbyr overdreven bruk av helseskadelige stoffer i myggmidler

Miljøvernminister Børge Brende gir Statens forurensningstilsyn (SFT) i oppdrag å sende på høring forslag til forskrift som forbyr dagens høye innhold av stoffet DEET i insektsmidler.

- Hensikten er å redusere bruken av dette stoffet fordi dagens insektsmidler har for høyt innhold av giften, og dette har helseskadelige virkninger som spesielt kan ramme barn, sier miljøvernminister Børge Brende.

- Det er viktig å få innført en grense for maksimum tillat bruk av giften i insektsmidlene av helsemessige årsaker, understreker miljøvernministeren.

Myggmidler er ofte tilsatt stoffet DEET (N,N-dietyl-m-toluamid). Statens folkehelseinstitutt og Statens forurensningstilsyn har tidligere gått ut med anbefalinger om at det ikke bør selges insektsmidler med mer enn 20% DEET på grunn av helsefare.

Statens forurensningstilsyn har ved kontroller funnet myggmidler med opptil 100% DEET-innhold. Spesielt innen reisemedisin blir det omsatt insektsmidler med høyt DEET-innhold. Høye konsentrasjoner av DEET kan føre til helsemessige skadevirkninger, som blant annet søvnløshet, irritasjon og forvirring, særlig hos barn under 8 år.

Ved å innføre en grense på 20% vil det bli lettere for virksomheter som produsere, importerer og omsetter produktene å forholde seg til en spesifikk grenseverdi som er nedfelt i regelverket. Insektsmidler vil med denne grenseverdien også gi tilstrekkelig effekt både i Norge og i områder med malaria.

Det er også andre land som har grenseverdier for DEET i insektsmidler.

Kontaktperson: Avdelingsdirektør Ellen Hambro, telefon: 22 24 58 15

Mer informasjon: