Historisk arkiv

Høring om ny forvaltningsforskrift om rovvilt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementet sender i dag ut på høring ny forvaltningsforskrift om rovvilt. Målet med forskriften er å sikre økt forutsigbarhet og økt lokal innflytelse i forvaltningen, samtidig som overlevelsen til rovviltartene ikke skal trues. (15.09.04)

Pressemelding

Dato: 15.09.04

Høring om ny forvaltningsforskrift om rovvilt

Kongeørn. Foto: Baard Næss, SamfotoMiljøverndepartementet sender i dag ut på høring ny forvaltningsforskrift om rovvilt. Målet med forskriften er å sikre økt forutsigbarhet og økt lokal innflytelse i forvaltningen, samtidig som overlevelsen til rovviltartene ikke skal trues. Det er også et mål å legge til rette for tilpasninger som kan redusere risikoen for rovviltangrep på husdyr og tamrein.

Kongeørn. Foto: Bård Næss, Samfoto

Forskriften skal etter planen tre i kraft 1. april 2005, og er en direkte oppfølging av Stortingets behandling av rovviltmeldingen. Det vil bli oppnevnt 8 regionale rovviltnemnder som skal ha hovedansvaret for forvaltningen av rovvilt innenfor hver region.

Forvaltningsforskriften inneholder bestemmelser som berører felling av rovvilt, herunder lisens- og kvotejakt, skadefellingstillatelser, regulering av ansvar og roller for de nye regionale rovviltnemndene, fastsetting av 8 rovviltregioner, samt nasjonale bestandsmål for hver region i tråd med føringer fra Stortinget.

Rovviltnemndene får ansvaret for å utarbeide en forvaltningsplan for rovvilt, ansvaret for forebyggende og konfliktdempende virkemidler i regionen, og ansvaret for de ulike jakt- og fellingsregimene for rovvilt i regionen innenfor rammen av fastsatte bestandsmål for hver art. Sekretariatet for rovviltnemnden vil bli lagt til et fylkesmannsembete innenfor regionen.

Det forutsettes at rovviltnemnden skal utvikle gode rutiner for kommunikasjon og samarbeid med både organisasjoner, kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn innenfor sin region. Slikt samarbeid vil være viktig både i forbindelse med utarbeidelse av forvaltningsplaner og i den løpende forvaltningen.

Høringsfristen er satt til 15. desember.

Se Høring om Forslag til ny forskrift om forvaltning av rovvilt

Stortingsmelding nr. 15 (2003-2004)- Rovvilt i norsk natur

Stortinget behandlet meldingen den 13. mai 2004, jf Innst. S. nr 174 (2003-2004)

Kontaktpersoner:
Avdelingsdirektør Pål Vidar Sollie, tlf. 22 24 58 77
Seniorrådgiver Øivind Holm, tlf. 22 24 58 82