Historisk arkiv

- Nye grep i rovviltpolitikken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

I budsjettet for 2006 legger regjeringen fram forslag til ny erstatningsordning ved rovvilttap. Sau- og tamreineiere vil fra 2006 få utbetalt kompensasjon på forhånd for å kunne forebygge tap der det er dokumentert rovdyr i beiteområdet. Samtidig øker regjeringen bevilgningen til forebyggende tiltak mot rovviltskader med 5 millioner kroner og bevilgningen til overvåking av rovvilt med 4,2 millioner kroner.

Pressemelding

Dato: 14.10.05

Miljøvernminister Knut Arild Hareide:

- Nye grep i rovviltpolitikken

I budsjettet for 2006 legger regjeringen fram forslag til ny erstatningsordning ved rovvilttap. Sau- og tamreineiere vil fra 2006 få utbetalt kompensasjon på forhånd for å kunne forebygge tap der det er dokumentert rovdyr i beiteområdet. Samtidig øker regjeringen bevilgningen til forebyggende tiltak mot rovviltskader med 5 millioner kroner og bevilgningen til overvåking av rovvilt med 4,2 millioner kroner.

- Regjeringen ønsker på denne måten å nå bestandsmålene som er satt for rovviltartene, samtidig som vi ivaretar hensynet til beitenæringen. Med dette grepet er det siste elementet i den nye rovviltpolitikken på plass, sier statsråd Knut Arild Hareide.

Sau- og tamreineiere, dvs. driftsenheter med beitedyr, vil i tillegg til den forhåndsutbetalte kompensasjonen fortsatt få dekket dokumenterte tap og følgekostnader som skyldes rovdyr. Det vil fortsatt også være mulig å søke om erstatning for udokumenterte tap. Til sammen er det satt av 77 millioner kroner til den nye erstatningsordningen. I tillegg kan dyreeierne søke om egne midler til forebyggende tiltak. Denne potten er øket med 5 millioner til 37 millioner kroner.

BjørnGod oversikt over de ulike rovviltbestandene, dvs. gode bestandsdata, som også har størst mulig lokal aksept, er et av de viktigste konfliktdempende tiltakene knyttet til rovviltpolitikken. Derfor økes potten for overvåking av rovvilt med 4,2 millioner til 9,7 millioner kroner. Midlene skal blant annet brukes på en utvidet feltbasert virksomhet med økt lokal medvirkning. Overvåking av kongeørn skal også inngå i programmet. Videre skal overvåkingsprogrammet tilpasses de presisjonskravene som nye målsettinger krever og som en nylig gjennomført internasjonal evaluering påpeker.

Kontaktperson: Øivind Holm, tlf 22 24 58 82