Historisk arkiv

Et svært godt budsjett for miljøet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementets budsjett for 2006 har økt med 672,6 mill. kroner. Dette skal i første rekke gå til kulturminnevern, miljørettet forskning, overvåking og lokalt miljøvern. Budsjettet ble lagt fram av forrige regjering.

Pressemelding

Dato: 14.10.05

Miljøvernminister Knut Arild Hareide:

- Et svært godt budsjett for miljøet

Miljøverndepartementets budsjett for 2006 har økt med 672,6 mill. kroner. Dette skal i første rekke gå til kulturminnevern, miljørettet forskning, overvåking og lokalt miljøvern.

Regjeringen vil også prioritere tiltak i forbindelse med forurenset grunn og sjøbunn, tiltak i forbindelse med helse- og miljøfarlige kjemikalier og tiltak for å stanse tapet av biologisk mangfold. Budsjettet garanterer også for en videreføring av innsatsen knyttet til friluftsliv. Miljøverndepartementets totale budsjett for 2006 vil bli på 3413,1 mill. kr.

- Dette er et godt budsjett som markerer de vesentlige områdene i miljøvernpolitikken. Den samlede miljøpolitiske innsatsen er imidlertid betydelig større enn det som kan leses ut av Miljøverndepartementets budsjett. I denne sammenheng bør vi også trekke fram det miljøarbeidet som drives på de andre departementenes ansvarsområder. Miljøvernpolitikken er ikke et område bare for Miljøverndepartementet, men for hele Regjeringen, sier miljøvernminister Knut Arild Hareide.

Når det gjelder kulturminnevern foreslår Regjeringen en historisk stor satsing på dette området, og styrker innsatsen betraktelig på flere områder. Kulturminner får en økning på 50 mill. kroner, til om lag 316 mill kroner (inkludert mva), som for øvrig er den største økonomiske opptrapping på dette området noensinne. Økte bevilgninger foreslås også til sikring av nasjonalt viktige kulturminner, som stavkirker og norske verdensarvområder. Satsing på fartøyvern fortsetter på samme høye nivå som i 2005. Det etableres et verdiskapningsprogram som skal stimulere til at ressursene som ligger i kulturminner og kulturmiljø blir tatt i bruk i utviklingen av lokalsamfunn. Fondskapitalen i Kulturminnefondet øker med 400 mill. kroner, til totalt 800 mill. kroner.

Regjeringen vil øke bevilgningen til miljørettet forskning. Forskningsprogrammene om klima, biologisk mangfold, kjemikalier, kulturminner og Barentshavet, samt til forberedelser av Det internasjonale polaråret 2007-2008, får en økning på 9,5 mill. kroner. Bevilgningsforslaget er på 126 mill. kroner. I tillegg øker basisbevilgningene til miljøforskningsinstituttene med 9 mill. kroner, til 102,1 mill. kroner. Økningen på om lag 13 mill. kroner til miljøovervåking, herunder miljøstatistikk, vil styrke overvåking langs kysten, i Barentshavet, av biologisk mangfold og forurensning. Forslag til bevilgning er på 98,7 mill. kroner.

Regjeringen vil føre en offensiv klimapolitikk internasjonalt og nasjonalt. Med klimakvotesystemet på plass har Norge et tilnærmet heldekkende virkemiddel for utslipp av klimagasser. I 2006 vil Regjeringen legge til rette for en mer offensiv lokal klimapolitikk. Det vil også bli arbeidet videre med en strategi for tilpasningstiltak til klimaendringer.

Regjeringen vil styrke kommunenes rolle i miljøvernpolitikken, og foreslår et femårig utviklingsprogram på 10 mill. kroner for lokalt miljøvern og bærekraftig lokalsamfunn i samarbeid med kommunene og Kommunenes Sentralforbund.

Bevilgningen til opprydding i forurenset grunn og sedimenter og til kartlegging av miljøgifter ble økt med 14 mill. kroner i 2005. Denne innsatsen økes ytterligere med 8,2 mill. kroner i 2006, til totalt 73,1 mill. kroner. Til kartlegging av miljøgifter foreslås en økning på 3 mill. kroner. Regjeringen tar sikte på å legge fram forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten i vårsesjonen 2006, og øker blant annet bevilgningene til forskning og overvåking i disse områdene. Regjeringen viderefører også det viktige arbeidet med å følge opp EUs rammedirektiv for vann.

Framdriften i vernearbeidet styrkes ytterligere gjennom økt tilsagnsfullmakt knyttet til nasjonalparkplanen, samt økt bevilgning til nytt skogvern. Bevilgningene til nytt skogvern foreslås høynet med 11 mill. kroner, til 68,2 mill. kroner. Når det gjelder rovvilt foreslår Regjeringen å styrke innsatsen til forebyggende og konfliktdempende tiltak med 5 mill. kroner, til 37 mill. kroner. I tillegg foreslås en økning til bestandsregistrering på 4,2 mill. kroner.

- Å investere i miljøvern er kanskje det viktigste bidraget til kommende generasjoners livskvalitet, og til fremtidig verdiskaping og velferd, sier miljøvernminister Knut Arild Hareide.

Kontaktperson: Ekspedisjonssjef Jon Rørvik, tlf 22 24 57 10

Les mer om statsbudsjettet