Historisk arkiv

Historisk satsing på kulturminner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljøvernminister Knut Arild Hareide øker innsatsen for kulturminnene med omlag 50 mill. kroner, som er den største økonomiske opptrappingen på dette området noensinne. I tillegg dobles fondskapitalen til Kulturminnefondet til totalt 800 mill. kroner. Eiere av kulturminner får bedre rammevilkår.

Pressemelding

Dato: 14.10.05

Miljøvernminister Knut Arild Hareide:

Historisk satsing på kulturminner

Miljøvernminister Knut Arild Hareide øker innsatsen for kulturminnene med omlag 50 mill. kroner, som er den største økonomiske opptrappingen på dette området noensinne. I tillegg dobles fondskapitalen til Kulturminnefondet til totalt 800 mill. kroner. Eiere av kulturminner får bedre rammevilkår.

Budsjettet for 2006 blir dermed på omlag 316 mill. kroner (inkl. mva).

Formålet med denne store satsingen er at kulturminnene skal gi folk gode opplevelser og større kunnskap om kulturminnene og den historien de kan fortelle, sier miljøvernminister Knut Arild Hareide.

- Denne store økningen til kulturminnene er første trinn i opptrappingen på feltet som Regjeringen la opp til i Stortingsmeldingen Leve med Kulturminner, sier Hareide.

Det skal også opprettes et eget verdiskapingsprogram for kulturminner og kulturmiljø. Det første året er det satt av 9.7 mill. kr til dette, hvorav 6 mill. kroner tas over Riksantikvarens budsjett og 3.7 mill. kroner fra avkastning til Kulturminnefondet. Målet med programmet er å skape prosjekter som viser hvordan bærekraftig bruk av kulturminner og kulturmiljøer kan styrke lokalsamfunn og regioner og fremme næringsutvikling. I 2006 vil det bli satt i gang inntil fire pilotprosjekter, og det vil særlig bli lagt vekt på prosjekter knyttet til kystkultur. I tillegg vil det bli etablert et nasjonalt nettverk for utvikling av kunnskap og erfaringer.

Tilskudd til sikring og istandsetting av fredete bygninger og anlegg blir økt med 13 mill. kroner. Private eiere skal få dekket en større del av merutgifter de har ved antikvarisk sikring og istandsetting av fredete eiendommer. De private vil også få dekket en større del av utgiftene til arkeologiske undersøkelser i forbindelse med mindre tiltak. Det settes av 4 mill. kroner til dette.

- De private eierne og frivillige innen kulturminnefeltet bidrar med en uvurderlig innsats når det gjelder å ta vare på og sikre kulturminnene våre, sier Hareide.

Regjeringen foreslår en opptrapping på 4,8 mill. kroner til nasjonalt viktige og prioriterte kulturminner, som istandsetting av stavkirkene og verdifull kirkekunst og til tiltak innenfor det flerårige ruinprogram for å sikre viktige ruiner.

Tilskuddsordningen til skjøtsel av automatisk fredete kulturminner økes, og vil nå totalt utgjøre 10,3 mill. kroner. Ordningen dekker kostnader til sikring av arkeologiske kulturminner gjennom en satsing over ti år på skjøtsel og restaurering av et utvalg arkeologiske kulturminner av nasjonal verdi. Arbeidet med bergkunsten skal videreføres og videreutvikles.

Vern og sikring av fredete og særlig verdifulle kulturmiljø og landskap økes med 2 mill. kroner. 1 mill. kroner skal gå til å sette i stand, vedlikeholde og skjøtte landskapet og kulturminnene ved Lyngheisenteret.

Verdensarvstedene får 7 mill.kroner mer, hvorav to mill. kroner øremerkes til sikring av Bryggen i Bergen. Midlene til verdensarvområdene skal gå til å sette i stand områdene i tråd med de forpliktelsene som følger av Unescos verdensarvkonvensjon og de internasjonale retningslinjene.

Kontaktperson: Seniorrådgiver Lise Asphaug, tel 22 24 58 33