Historisk arkiv

Regjeringen styrker innsatsen mot miljøgifter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

For å få økt kunnskap om helse – og miljøfarlige stoffer og til oppfølging av områder med forurenset jord og sjøbunn, økes bevilgningene med 11,2 mill. kroner (inkl. mva) i årets statsbudsjett.

Pressemelding

Dato: 14.10.05

Miljøvernminister Knut Arild Hareide:

Regjeringen styrker innsatsen mot miljøgifter

For å få økt kunnskap om helse – og miljøfarlige stoffer og til oppfølging av områder med forurenset jord og sjøbunn, økes bevilgningene med 11,2 mill. kroner (inkl. mva) i årets statsbudsjett.

- Kartleggingen av miljøgifter må styrkes for at vi skal få økt kunnskap om bruk av helse- og miljøfarlige stoffer i produkter og om miljøgifter i naturen. Først når vi har nok kunnskap, kan vi hindre utslipp av miljøgifter, sier miljøvernminister Knut Arild Hareide.

I Norge blir vi stadig klar over flere nye miljøgifter. Erfaringer med utslipp fra tidligere tider, for eksempel av PBC, viser tydelig at det er vesentlig enklere og billigere å forhindre skadelige utslipp heller enn å måtte rydde opp i helse- og miljøproblemene i ettertid.

Kartleggingen blir styrket med 3 mill. kroner mens Regjeringen bevilger 8,2 mill. kroner ekstra til oppfølging av steder med forurenset grunn og sjøbunn. Posten som finansierer tiltak i forurensede sedimenter øker fra dermed fra 64,9 mill. kroner til 73,1 mill. kroner.

Mange steder på land og langs kysten ligger det forurensninger som stammer fra tidligere tiders utslipp, fra for eksempel industrivirksomhet eller feildisponering av avfall, dra for eksempel industrivirksomhet eller feildisponering av avfall. På mange av disse stedene er det forurensninger som kan medføre helse- og miljøproblemer, og det kan også være fare for spredning av forurensningene til nye områder. Forurensningene kan være til hinder for mattutak og næringsgrunnlag og kan svekke verdien av områdene for friluftsliv og turisme. Forurensningen kan også føre til økte kostnader ved for eksempel boligbygging og byutvikling, og medfører store kostnader til opprydding eller annen oppfølging.

Hovedprinsippet i arbeidet med gamle forurensninger er at det er forurenseren som skal betale. Det vil likevel være aktuelt med bidrag med statlige midler når den ansvarlige ikke kan identifiseres eller ikke eksisterer lenger eller det ikke er rimelig å pålegge den ansvarlige de fulle kostnadene.

Kontaktperson: Seniorrådgiver Henrik Hallgrim Eriksen 22 24 58 39

Les mer om statsbudsjettet