Historisk arkiv

33% mer til innovasjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Pressemelding

Nr.: 55/05
Dato: 14. oktober 2005
Kontaktperson: Informasjonssjef Øistein Øisjøfoss, tel. 22 24 01 25

Nærings- og handelsminister Børge Brende:

33% mer til innovasjon

Regjeringen foreslår å styrke bevilgingene til Innovasjon Norge, SIVA og Norges forskningsråd med totalt 557 millioner kroner over Nærings- og handelsdepartementets budsjett. Dette er en økning på 33% i forhold til 2005.Budsjettforslaget er et betydelig skritt i retning av å realisere ambisjonene fra Fra idé til verdi, Vilje til forskning og Innovasjonsløftet .

– Innovasjonsarbeidet handler om hva Norge skal satse på i fremtiden. Det handler om hvordan vi skal trygge velferden, det handler om hvordan vi skal utnytte våre fortrinn og det handler om hvordan vi skal nå visjonen om at Norge skal være et av verdens mest nyskapende land, sier nærings- og handelsminister Børge Brende.

Regjeringen har gjennom Innovasjonsløftet tatt initiativ til å løfte innovasjonspolitikken øverst på den politiske dagsorden. I budsjettforslaget for 2006 har regjeringen tatt et betydelig skritt for å nå de målene som er satt i Innovasjonsløftet. Regjeringen legger opp til en vekst i totale offentlige bevilgninger til forskning på mer enn 1,4 milliarder kroner i forhold til 2005.

På Nærings- og handelsdepartementets område er dette de viktigste forslagene i statsbudsjettet:

  • Brukerstyrt forskning. Samlet bevilgning til brukerstyrt forskning i Forskningsrådet foreslås økt med 38% i forhold til 2005 – til om lag 480 millioner kroner. Dette er et viktig ledd i oppfølgingen av ambisjonene i Forskningsmeldingen.
  • Innovasjon Norges innovasjonsprogrammer. En stor del av den offentlige innsatsen for å legge til rette for økt innovasjon og styrke verdiskapingen i næringslivet kanaliseres gjennom Innovasjon Norge. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2006 å styrke ordningene under Innovasjon Norge med om lag 337 millioner kroner. Dette er en økning på 42% i forhold til 2005. Kompetanse- og nettverksaktiviteter til etablerere og bedrifter foreslås styrket med 57% til 153 millioner kroner i 2006.
  • FORNY-programmet. Regjeringen foreslår en økt satsing på kommersialisering av forskningsresultater. Rammene til FORNY-programmet i regi av Norges forskningsråd øker med 22 millioner kroner (44%).
  • SIVAs innovasjonsaktiviteter. Regjeringen foreslår at SIVA i 2006 tilføres 40 millioner kroner over Nærings- og handelsdepartementets budsjett til innovasjonsaktiviteter. Bevilgningene skal gå til å styrke SIVAs generelle innovasjonsaktiviteter, med en spesiell prioritering av nettverksarbeid og inkubatorvirksomhet i sentrale områder, næringsklyngeutvikling og næringssamarbeid med Nordvest-Russland.
  • Norsk Designråd. Det foreslås et samlet tilskudd på 25 millioner kroner til Norsk Designråd for 2006. Forslaget innebærer en styrking på 8,1 millioner kroner. Det tilsvarer en økning på 48% i forhold til nivået i 2005.

– Jeg er meget tilfreds med å kunne legge frem en så betydelig satsing på næringsrettet forskning og økt innovasjon i næringslivet. Dette legger forholdene til rette for økt forskningsbasert nyskaping og utvikling av et konkurransedyktig næringsliv. Mye av det vi lever av i dag fantes ikke for 20 år siden, og mange av de produktene som skal betale for velferden vår om 20 år er ennå ikke oppfunnet. Derfor er vår evne til innovasjon og omstilling avgjørende for å sikre grunnlaget for det norske velferdssamfunnet, sier nærings- og handelsminister Børge Brende.

Se også St.prp. nr. 1 frå Nærings- og handelsdepartementet, kap. 920, kap. 2421 og kap. 2426.