Historisk arkiv

650 millioner mer til forskning, innovasjon og forenkling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Pressemelding

Nr.: 53/05
Dato: 14. oktober 2005
Kontaktperson: Informasjonssjef Øistein Øisjøfoss, tel. 22 24 01 25

Nærings- og handelsminister Børge Brende følger opp innovasjonsløftet:

650 millioner mer til forskning, innovasjon og forenkling

Regjeringen vil legge til rette for økt verdiskaping i norsk økonomi og foreslår hele 650 millioner kroner mer til næringsrettet forskning, innovasjon og forenkling. Dette innebærer bl.a. en økning på 42% i bevilgningene til Innovasjon Norges ordinære ordninger. Det er viktig at næringslivet står best mulig rustet til å møte den internasjonale konkurransen.

De totale bevilgningene over Nærings- og handelsdepartementets budsjett foreslås til 4 983,5 millioner kroner og de viktigste satsingene blir:

 • Hele 20% økning i bevilgningen til Norges forskningsråd. Økningen knyttes til næringsrettet brukerstyrt og strategisk forskning og kommersialisering.
 • 42% økning i bevilgningene til Innovasjon Norges ordinære ordninger bl.a. på følgende områder:
  - 102 millioner kroner mer til forsknings- og utviklingskontrakter – en økning på 65%
  - 72,5 millioner mer til reiselivssatsing – en økning på 72,5%
  - 68 millioner mer til innovasjon, internasjonalisering og programutvikling - en økning på 57%
  - 40 millioner mer til etablerere, oppfinnere og små og mellomstore bedrifter med vekstpotensial – en økning på 41%
  - 25 millioner mer til styrking av Innovasjon Norges aktiviteter i utlandet.
 • Det foreslås en bevilgning på 40 millioner kroner til innovasjonsaktiviteter i regi av SIVA.
 • Dobling av de nasjonale følgeprogrammene tilknyttet romvirksomheten og 15 millioner kroner til en ny satsing på teknologiutvikling, bl.a. innen satellittbredbånd og navigasjonstjenester.
 • Bevilgningen til Norsk Designråd økes med 8,1 millioner kroner eller 48%.
 • 20 millioner kroner til forenklingstiltak for å følge opp målet om 25% reduksjon i næringslivets administrative kostnader ved å etterleve regelverk.
 • 10 millioner kroner til organisasjonen Ungt Entreprenørskap - en økning på 150%.

- For å vinne andeler på internasjonale markeder hvor konkurransen blir stadig hardere, er det viktig at forholdene legges til rette slik at norske bedrifter kan bygge mer kunnskap, utvikling og design inn i sine produkter. Vi kan ikke bare konkurrere på pris, og derfor må norske bedrifter jobbe smartere og vinne konkurransen på kvalitet, sier nærings- og handelsminister Børge Brende.

Innovasjonsløftet følges opp


Regjeringen har tatt initiativ til Innovasjonsløftet med mål om at Norge skal bli et av verdens mest nyskapende land, og har derfor tatt. Dette følges nå opp gjennom satsinger på forskning, innovasjon og forenkling.

Forskningsmeldingens ambisiøse mål følges opp. Bevilgningene til Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og romforskning foreslås økt med ca. 365 millioner, til 1,75 milliarder kroner over Nærings- og handelsdepartementets budsjett. Skattefunn-ordningen videreføres, og den særskilte tilskuddsordningen for ulønnet arbeidsinnsats innenfor forskning og utvikling videreføres også.

For å sikre at Norge beholder sin posisjon som en av verdens fremste maritime nasjoner, har regjeringen tatt initiativ til en større satsing på maritim forskning og innovasjon under navnet MARUT. Regjeringen foreslår å bevilge 70 millioner kroner til maritim sektor i Norges Forskningsråd og en ny bevilgning til Innovasjon Norge på 20 millioner kroner. Totalt økes satsingen på MARUT med 50 millioner kroner til 90 millioner kroner.

Regjeringen vil legge bedre til rette for økt innovasjon og omstilling i næringslivet. Bevilgningene til Innovasjon Norges ordinære virkemidler økes med om lag 337 millioner kroner i forhold til saldert budsjett 2005 (ekskl. bevilgninger til tapsfond til nye såkornfond).

For å følge opp Handlingsplan for reiselivsnæringene legges det opp til en særskilt satsing på 172,5 millioner kroner til reiseliv. Økningen på 72,5 millioner i forhold til saldert budsjett 2005 skal bidra til å profilere Norge som reisemål.

Det foreslås en satsing på 40 millioner kroner til innovasjons- og nettverksaktiviteter i regi av SIVA. Regjeringen foreslår også å tilføre SIVA 50 millioner kroner ved å konvertere statskasselån til egenkapital, som i 2005. Det vil gi SIVA en sterkere finansiell basis og en mer håndterbar gjeldsbyrde i forhold til inntjeningen.

I statsbudsjettet for 2006 foreslås en egen bevilgning på 10 millioner kroner til organisasjonen Ungt Entreprenørskap som skal bidra til at alle elever og studenter på alle utdanningstrinn får et tilbud om entreprenørskapsopplæring.

Mindre skjemavelde

I juni 2005 la Regjeringen frem en ny handlingsplan for Et enklere Norge. Målet er å redusere næringslivets administrative byrder ved å etterleve regelverk med 25% innen utgangen av 2012. Til dette formålet foreslås en bevilgning på 20 millioner kroner i 2006.

Statens eierandeler reduseres

Regjeringen foreslår at Nærings- og handelsdepartementet gis fullmakt til å redusere statens eierandel i BaneTele AS og Fly­toget AS ned til 0% og å redusere statens eierandel i Yara Inter­national ASA til 34%.