Historisk arkiv

Helhetlig strategi for bruk av naturgass i Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Pressemelding

Nr.: 117/02
Dato: 01.11.2002

Kontaktperson: Sissel Edvardsen, 22 24 61 09

Helhetlig strategi for bruk av naturgass i Norge

-Regjeringen vil i større grad ta i bruk naturgass til innenlands verdiskapning. Det er stor interesse for bruk av naturgass mange steder i Norge. Vilje til satsing og tro på mulighetene er nødvendig for å kunne utnytte noe av gassressursene til økt verdiskaping, sier olje- og energiminister Einar Steensnæs. -Regjeringen vil støtte opp under dette engasjementet gjennom en tilskuddsordning til transmisjonsrør og anlegg knyttet til transport av LNG. I sentrale områder av landet og hos enkelte større brukere kan forholdene ligge til rette for å gjøre naturgass tilgjengelig, sier statsråden.

Naturgass er den mest miljøvennlige av de fossile energikildene. Satsingen må tilpasses miljømålene og bidra til at de nås på den mest kostnadseffektive måten.

En satsing på økt bruk av naturgass innebærer at en ny energibærer introduseres i energisystemet. Gass vil i mange tilfeller kunne konkurrere med andre energikilder. Både naturgass og elektrisitet trenger en særskilt tilrettelagt infrastruktur, og mange forhold kan derfor påvirke konkurransen mellom de to energibærerne. Det er viktig at det mest samfunnsøkonomiske alternativet velges ved legging av ny infrastruktur.

Olje- og energidepartementet har startet arbeidet med utforming av forskrifter knyttet til nedstrøms gassvirksomhet i Gassmarkedsdirektivet. Departementet vil legge opp til mindre regulering enn i kraftforsyningen.

For å realisere målet om økt bruk av naturgass innenlands vil Olje- og energidepartementet bidra med tilskudd til utbygging av infrastruktur for naturgass. Tilskuddsordningen skal forvaltes av Enova som har det operative ansvaret for omlegging av energibruk og -produksjon. Det er fornuftig å legge opp til den samme typen strategi for forvaltning av tilskudd til naturgass som for fornybar energi. Det kreves inngående kunnskaper om energisystemet, og satsingen på de ulike energikildene må koordineres. Naturgass og fornybare energikilder kan også bli konkurrerende løsninger noen steder. En god koordinering av statens satsing er nødvendig for å sikre en effektiv utnyttelse av statlige midler både i forhold til miljø og verdiskaping.

Det finnes flere kompetente miljøer innenfor direkte bruk av naturgass. Det miljøet med lengst erfaring er lokalisert i Rogaland, og da spesielt miljøet rundt Gasnor og GassSenteret på Karmøy. Regjeringen støtter opprettelsen av et eget nasjonalt kompetansesenter på Haugalandet, hvor formålet er å tilrettelegge for informasjon, rådgiving, opplæring og praktisk anvendelse av gass rettet mot sluttbruker. Senteret bør i utgangspunktet være selvfinansiert, men med et statlig bidrag knyttet til utgiftene til de oppgavene som senteret får et særskilt nasjonalt ansvar for.

Det er viktig at også andre gassmiljøer kan trekkes aktivt inn i arbeidet med informasjons- og veiledningsoppgaver. Regjeringen foreslår at det åpnes for å gi støtte til etablering av slike miljøer.

Regjeringen er opptatt av at Enovas arbeid med naturgass og arbeidet med gasskraftteknologi hos innovasjonsselskapet i Grenland ses i sammenheng med kompetente teknologimiljøer med lang erfaring og bred kontaktflate mot næringslivet, som for eksempel SINTEF/NTNU-miljøet og andre kompetansemiljøer som er vokst fram flere steder i landet. Også kompetansesenteret på Haugalandet, som er rettet mot sluttbruker, er en del av dette nettverket.