Historisk arkiv

Høringsforslag - Nye krav til organisering av kraftselskaper

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har i dag sendt ut forslag til endringer av energiloven på alminnelig høring. (28.06.05)

Pressemelding

Nr.: 87/05
Dato: 28.06.2005

Kontaktperson: Hartvig Munthe-Kaas, telefon 22 24 61 24 eller mobil 957 06 505

Høringsforslag - Nye krav til organisering av kraftselskaper

Høringsforslag om endringer av energiloven:
Olje- og energidepartementet har i dag sendt ut forslag til endringer av energiloven på alminnelig høring.

Høringsforslaget inneholder nye regler for krav til organisering av kraftselskaper. Dette innebærer nye og strengere krav til å skille monopolvirksomheten (nett) fra den konkurranseutsatte aktiviteten (kraftproduksjon og kraftsalg) i de selskapene som har begge typer virksomhet. Kravene skal ikke gjelde for de minste selskapene. Departementet går inn for at krav skal stilles for såkalt vertikalt integrerte virksomheter med flere enn 20 000 nettkunder, men er i høringen også åpen for en grense på 10 000 nettkunder. Departementet vil ta endelig stilling til grense når endringsforslaget fremmes for Stortinget.

- Målet med de nye kravene er å oppnå et mer effektivt kraftmarked til forbrukernes beste, sier olje- og energiminister Thorhild Widvey. Gjennom disse kravene vil vi ta et nytt skritt for å redusere muligheten for kryssubsidiering. Vi vil unngå en situasjon der kryssubsidiering gir forbrukerne en for høy nettleie, sier statsråden.

Departementet mener dessuten at det er behov for å innføre mer egnede sanksjoner for myndighetene i form av overtredelsesgebyr for å sikre at regelverket følges, og fremmer forslag i tråd med dette. I høringsforlaget legger departementet også frem forslag som skal beskytte forbrukeren i situasjoner der kontrakten med kraftleverandøren opphører (for eksempel ved konkurs) eller slik kontrakt ennå ikke er inngått (for eksempel ved flytting) og der nettselskapet har leveringsplikt.

Med dette forslaget legger departementet samtidig til rette for gjennomføring av EUs nye regler for kraftmarkedet i energiloven.

Departementets høring varer i vel 3 måneder med frist for uttalelser 17. oktober 2005. Departementets høringsforslag