Historisk arkiv

Økt kraftproduksjon og styrkete overføringsforbindelser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

I budsjettet er det gjort rede for arbeidet med tiltak for en mer robust kraftforsyning. (14.10.05)

Pressemelding

Nr.: 129/05
Dato: 14.10.2005

Kontaktperson: Sissel Edvardsen, 22 24 61 09

Økt kraftproduksjon og styrkete overføringsforbindelser

-Forbruket av elektrisitet vil fortsette å øke i årene fremover. Det er derfor viktig å legge til rette for ny kraftproduksjon og å styrke overføringsforbindelsene, sier olje- og energiminister Thorhild Widvey. -På denne måten kan vi sikre en høy forsyningssikkerhet og en effektiv utnyttelse av våre naturressurser, sier statsråd Widvey.

Regjeringen har siden den tiltrådte prioritert arbeidet med å bedre forsyningssikkerheten. I budsjettet er det gjort rede for arbeidet med tiltak for en mer robust kraftforsyning. Utviklingen de siste fire årene har vist en positiv trend både når det gjelder ny produksjon og større overføringskapasitet. Det har vært økende interesse for nye investeringer i kraftsektoren, blant annet er det fremmet omfattende konkrete utbyggingsplaner når det gjelder vannkraft, gasskraft og vindkraft.

Det er lagt til rette for investeringer i ny produksjonskapasitet i vannkraftsektoren gjennom oppgraderinger av eksisterende kraftverk og en aktiv satsning på småkraftverk. Samarbeidsregjeringen har gitt konsesjon til 2,3 TWh ny årlig vannkraftproduksjon. Til sammenlikning ble det på hele 90-tallet gitt konsesjon til 2,1 TWh årlig produksjon.

Samtidig har den sterke avhengigheten av elektrisitet gjort det stadig viktigere å sørge for en mer diversifisert produksjon som gjør oss mindre sårbare overfor nedbørsvariasjoner. Gjennom Enova støtter regjeringen investeringer i vindkraft. Det er regjeringens mål at Norge innen 2010 skal ha en årlig vindkraftsproduksjon på 3 TWh. Allerede nå har Norges vassdrags- og energidirektorat gitt konsesjoner tilsvarende en energimengde som kan oppfylle dette målet om årlig vindkraftproduksjon. Det er også lagt opp til en betydelig støtte fra Enova til varmeproduksjon for å redusere elektrisitetens relativt sterke stilling også innen oppvarming.

Det er gjort et vesentlig løft for å få til gasskraft med CO2-håndtering. Regjeringen har for dette formålet opprettet et gassteknologifond på 2 milliarder kroner. Gassnova, som ble opprettet 1. januar 2005, skal disponere avkastningen fra dette fondet til å støtte pilotprosjekter for CO2-håndtering.

Utvekslingsforbindelser med utlandet er også viktig for å sikre mulighet for import og eksport av kraft i ulike tilsigsår. Regjeringen ga nylig konsesjon til en overføringskabel på 700 MW mellom Norge og Nederland, som muliggjør samhandel til fordel for begge landene.

Som pekt på i budsjettet vil en varig bedring av forsyningssikkerheten imidlertid kreve en systematisk innsats over mange år. Fremskrivninger som Statistisk Sentralbyrå har utarbeidet for Olje- og energidepartementet viser en vekst på mellom 20 og 40 TWh i årlig elektrisitetsforbruk fram til 2030, selv med en sterk satsing på energiomlegging og energieffektivisering. Dette tilsvarer en årlig gjennomsnittlig økning på mellom 0,75 og 1, 5 TWh i årlig forbruk over perioden.