Historisk arkiv

Svinesundsforbindelsen: Bompengeselskap opprettes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Regjeringen har i statsråd i dag foreslått at det opprettes et eget bompengeselskap for den nye Svinesundsforbindelsen. Selskapet skal ta opp nødvendige lån for å finansiere utbyggingen av ny Svinesundsforbindelse og forestå innkrevingen av bompenger. (04.10.02)

Pressemelding

Nr.: 126/02
Dato: 04.10.02

Svinesundsforbindelsen: Bompengeselskap opprettes

Regjeringen har i statsråd i dag foreslått at det opprettes et eget bompengeselskap for den nye Svinesundsforbindelsen. Selskapet skal ta opp nødvendige lån for å finansiere utbyggingen av ny Svinesundsforbindelse og forestå innkrevingen av bompenger.

Ny Svinesundsforbindelse inngår i arbeidet med framskyndet utbygging av sammenhengende firefelts veg mellom Oslo og Gøteborg. Firefelts veg på hele denne strekningen er viktig både av hensyn til trafikksikkerheten og til framkommeligheten for næringslivet. På norsk side omfatter ”Ny Svinesundsforbindelse” 4,5 km ny E6 i tilknyting til ny bru over Iddefjorden/Ringdalsfjorden og norsk halvdel av den nye brua. Dessuten omfatter prosjektet arealer og anlegg for bompengeinnkreving, i tillegg til nødvendige arealer for tollstasjoner, passkontroll og kjøretøykontroll. Den nye Svinesundsforbindelsen er planlagt åpnet for trafikk i 2005.

Prosjektet ”Ny Svinesundsforbindelse” skal fullfinansieres med bompenger gjennom en felles svensk-norsk bompengeordning på riksgrensen ved Svinesund. Sveriges og Norges regjeringer undertegnet 7. august i år en avtale mellom de to stater, der premissene for en slik felles bompengeinnkreving ble lagt.

Bompengeselskapet skal opprettes i 2002 og skal eies fullt ut av Statens vegvesen. Selskapet skal ta opp lån fra staten, og den statlige lånebevilgningen vil utgjøre en låneramme som bompengeselskapet kan trekke på i samsvar med de midler som stilles til rådighet for Statens vegvesen for utbygging av prosjektet. Lånerammen for det enkelte år vedtas av Stortinget gjennom behandlingen av statsbudsjettet.

For å sikre anleggsstart for prosjektet i 2002 har regjeringen foreslått å bevilge 45 millioner kroner i 2002 som statslån til bompengeselskapet.

I forbindelse med forslaget til statsbudsjett for 2003 gikk regjeringen også inn for at det for neste år skal bevilges 250 millioner kroner i statslån til utbyggingen.


For mer informasjon, se:
St.prp. nr. 3 (2002-2003) Ny Svinesundsforbindelse m.m.