Historisk arkiv

Tiltak for økt helikoptersikkerhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Utvalget for vurdering av helikoptersikkerheten på norsk kontinentalsokkel

Pressemelding
9. september, 2002

Tiltak for økt helikoptersikkerhet

NOU 2002:17 ”Helikoptersikkerheten på norsk kontinentalsokkel, delutredning 2: Utviklingstrekk, målsettinger, risikopåvirkende faktorer og prioriterte tiltak”

Helikoptersikkerheten på norsk kontinentalsokkel har blitt betydelig forbedret i de siste årene, men den er fremdeles under nivået for ordinær ruteflyging.

Hovedmålsettingen for helikoptersikkerheten bør være at den totale sannsynligheten for å omkomme ved helikoptertransport skal minst halveres i neste tiårsperiode, sammenlignet med perioden 1990-2000.

Dette er noen av hovedpunktene i NOU 2002: 17; ”Helikoptersikkerheten på norsk kontinentalsokkel, delutredning 2: Utviklingstrekk, målsettinger, risikopåvirkende faktorer og prioriterte tiltak”. Utvalget ble oppnevnt av Samferdselsdepartementet 20. juli 2001 og har vært ledet av forskningsdirektør Tor Ulleberg i SINTEF Teknologiledelse.

Den første delutredningen ble levert Samferdselsdepartementet 21. juni 2001 og omhandler organiseringen av det offentliges engasjement på sokkelen (se NOU 2001:21). Utvalget som la fram den første delutredningen ble oppnevnt av Samferdselsdepartementet 24. juli 2000.

Mandatet for foreliggende delutredning er å foreslå konkrete og realistiske flysikkerhetsmål, vurdere om dagens flysikkerhetsnivå er akseptabelt i forhold til nevnte mål, samt vurdere behovet for konkrete tiltak for å fremme flysikkerheten.

Utvalget har gjennomgått et stort antall forbedringstiltak og foretatt prioritering ut fra tiltakenes virkning på flysikkerheten, estimerte kostnader og kost/nytte-forhold, samt tiltakets muligheter for å bli gjennomført innen rimelig tid (1-5 år). Med utgangspunkt i identifiserte problemstillinger, har utvalget blitt enige om 13 prioriterte tilrådninger.

Foreslår samarbeidsforum

Utvalget tilrår at det etableres et samarbeidsforum for helikoptersikkerhet under ledelse av Luftfartstilsynet, og med deltagelse fra relevante myndigheter, offentlig tjenesteyter samt arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Dette samarbeidsforumet må fungere som en pådriver for å få implementert de risikoreduserende tiltakene som besluttes gjennomført som følge av NOU-rapporten, og fremme sikkerheten i helikoptertransport på norsk sokkel forøvrig. Aktørene må satse på et mer strukturert og formalisert samarbeid mellom Norge, Danmark, Nederland og Storbritannia. FoU-samarbeid med Storbritannia må gis prioritet.

 • Øvrige tiltak omfatter bedring/innføring av:
 • Retningslinjer og normer for konstruksjon/plassering av helidekk
 • Støtabsorbsjon m.v. ved harde landinger og nødlanding på sjø (ditching)
 • Helikopterets stabilitet i sjøen
 • FOQA analyseprogram (Flight Operational Quality Assurance)
 • Innflyging til installasjonene (navigasjons- og innflygingshjelpemidler, prosedyrer)
 • Antikollisjonsvarslingssystem (ACAS)
 • Health and Usage Monitoring System (myndighetskrav til HUMS)
 • Flysikringstjeneste
 • Simulatortrening
 • Vedlikehold (utforming, erfaringsoverføring, opplæring)
 • Flyværtjeneste
 • Motorytelse
 • For nærmere detaljer, se kapittel 1 og 6 i utredningen.

Halvert risiko

Alle de prioriterte tiltakene må gjennomføres for å oppnå målsetningen om halvert risiko i løpet av neste 10års- periode. På grunnlag av de gjennomgåtte problemstillingene har utvalget utarbeidet en mer omfattende tabell over risikopåvirkende faktorer (RIF-tabell, dvs. ”Risk Influencing Factors). Utvalget presiserer at i tillegg til de priorterte tilrådningene vil det også være et betydelig potensiale for risikoredusjon knyttet til de andre risikofaktorene. Beskrivelsen av disse vil derfor være et svært godt underlag for det foreslåtte samarbeidsforumets videre arbeide med helikoptersikkerheten på norsk sokkel. De utredningene som nå foreligger er, etter utvalgets mening, et godt grunnlag for beslutning og handling fra myndighetene side.

Det er videre utvalgets oppfatning at nye helikoptertyper under utvikling vil introdusere forbedret teknologi og muligheter som tar hensyn til flere av utvalgets tilrådninger. Det er derfor sannsynlig at en raskere utskiftningstakt av dagens helikopterflåte vil bidra sterkt til redusert risiko.

Utvalgets medlemmer og sekretariat

Disse har vært medlemmer i utvalget:
Forskningsdirektør Tor Ulleberg, SINTEF Teknologiledelse (utvalgets leder)
Rådgiver Ronald Geirhovd, Luftfartsverket
Seniorrådgiver Gry Merete Tangen, Luftfartstilsynet
Sjefsingeniør Ingrid Årstad, Oljedirektoratet
Avdelingssjef for Transport og logistikk Sverre Austrheim, Oljeindustriens Landsforening
HMS Koordinator Ketil Karlsen, LO Industri
Flyger/kaptein Svein Erik Lorentzen, Norsk Flygerforbund
Kommunikasjonsoperatør Anne Brinck-Johnsen, Oljearbeidernes Fellessammenslutning
Ingeniørsjef Tormod Veiby, Norsk Helikopter AS
Avdelingsleder Jorunn Seljelid, Safetec Nordic AS

Seniorrådgiver Dagheid Fure, Luftfartstilsynet, var sekretær for utvalget.

VEDLEGG