Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2005: Kollektivtransport: 225 millioner kroner i økte bevilgninger og reduserte avgifter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Pressemelding

Pressemelding

Nr.: 113/04
Dato: 06.10.04

Statsbudsjettet 2005:

Kollektivtransport: 225 millioner kroner i økte bevilgninger og reduserte avgifter

- Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2005 betyr at kollektivtransporten får til sammen 225 millioner kroner i økte bevilgninger og avgiftslettelse, sammenliknet med 2004. Dette er en videreføring av den sterke kollektivsatsingen i 2004, hvor kollektivtrafikken fikk nær en milliard kroner i økte bevilgninger og reduserte avgifter, sier samferdselsminister Torild Skogsholm.

Det er for 2005 satt av 8,6 milliarder kroner til kollektivtransporttiltak, korrigert for at infrastrukturen for jernbanen fra 2005 skal omfattes av merverdiavgiftssystemet. I tillegg er det satt av 355 millioner kroner fra bompengeordningene til kollektivtransporttiltak.

Tall fra første kvartal i 2004 viser vekst i kollektivtransporten i flere storbyer. NSB, Flytoget og ekspressbussene kan også vise til en betydelig passasjerøkning i 2004, sammenlignet med 2003.

- Passasjerøkningen for kollektivtransporten viser at regjeringens og byenes innsats for å øke kollektivandelen bærer frukter. Vi kan ikke bygge oss ut av transportproblemene i de største byene. Det helt nødvendig å prioritere kollektivtransporttilbudet. Det gir renere miljø, bedre helse og god arealbruk, sier samferdselsminister Torild Skogsholm.

- Fra og med 2002 har det vært en økt satsing på kollektivtransporten over statsbudsjettet. Dette gjelder særlig i form av investeringer i jernbanenettet med utbygging av togradiosystemet GSM-R. I tillegg har kollektivtransporten blitt styrket med innføringen av belønningsordningen for økt kollektivtrafikk, økt kjøp av persontransporttjenester med tog og innføringen av merverdiavgift på persontransport med lav sats, sier samferdselsminister Torild Skogsholm.

Det er bevilget 8 milliarder kroner til kollektivtransporttiltak. Midlene til kollektivtransport i 2005 fordeler seg slik:

  • Kollektivtiltak over vegbudsjettet: Om lag 660 millioner kroner til særskilte kollektivtransporttiltak innenfor Statens vegvesens virkeområde. Av dette er 355 millioner kroner fra bompengeordninger.
  • Statens kjøp av persontransport med tog: 1,5 milliarder kroner, en økning på om lag 60 millioner kroner, eller om lag fire prosent høyere enn for 2004. Samferdselsdepartementet forutsetter om lag uendret rutetilbud fra 2004 til 2005, med opprettholdelse av alle dagens nattog og enkelte tilbudsforbedringer i Intercitytrafikken Oslo – Lillehammer og på Jærbanen.
  • Jernbaneformål: 4 270 millioner kroner til Jernbaneverket, til drift, vedlikehold og utbygging av jernbanens linjenett. Korrigert for den forventede gevinsten av merverdiavgiftsreformen i jernbanesektoren, er budsjettforslaget om lag 35 millioner kroner høyere enn for 2004. Av den foreslåtte bevilgningen skal 2 847 millioner kroner nyttes til drift og vedlikehold, mens 1 423 millioner kroner gjelder investeringer i linjen. Nytt dobbeltspor mellom Sandvika-Asker er framskydet og ferdigstilles i løpet av 2005, mens en rekke større jernbaneprosjekter påbegynnes eller klargjøres for anleggstart. Regjeringen foreslår videre å avsette 80 millioner kroner til tiltak for å gjøre stasjoner og trafikknutepunkt bedre tilgjengelig for publikum.
  • Belønningsordning: 115 millioner kroner til belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk, som skal stimulere storbyområdene til å gjennomføre tiltak som skal styrke kollektivtransporten og dempe veksten i personbiltrafikken. Dette er en vekst på over 50 prosent sammenlignet med 2004.
  • Kjøp av riksvegferjetjenester: 1 166 millioner kroner, om lag det samme som for 2004.
  • Kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen – Kirkenes: Staten kjøper i dag disse transporttjenester fra Hurtigruta. Tjenesten skal konkurranseutsettes fra 2005. Det er derfor foreløpig avsatt 201 millioner kroner til denne tjenesten for 2005, som er det samme som ble bevilget for 2004. Regjeringen vil komme tilbake til endelig bevilgningsbehov når tilbudskonkurransen er avsluttet.
  • Statlig kjøp av flyrutetjenester: 444 millioner kroner, en økning på om lag fire prosent.

Persontransport ble i 2004 inkludert i merverdiavgiftssystemet med lav sats. Det er anslått at kollektivselskapene får en gevinst på om lag 400 millioner kroner i 2005, som følge av denne reformen.

I tillegg overfører staten midler til fylkeskommunene i form av rammetilskudd. Av disse overføringene bevilges det midler som støtte til drift av lokal kollektivtransport i fylkene. I 2003 bevilget fylkeskommunene 4,5 milliarder kroner til lokal kollektivtransport.

Kollektivsatsning på veg – bedre framkommelighet for buss og trikk

Kollektivsatsingen over vegbudsjettet er særlig rettet inn mot tiltak for å bedre framkommeligheten for buss og trikk i storbyområdene og til videre utbygging av t-baneringen i Oslo. Statens vegvesen har fått i oppdrag å samordne arbeidet med å legge til rette for en hastighetsøkning for buss og trikk på 20 prosent på de viktigste delene av Oslos rutenett. Også i de andre større byene bevilges det midler for å øke framkommeligheten for kollektivtransport ved signalprioritering, bygging av kollektivfelt og andre tiltak.

Kollektivtransport for alle

Samferdselssektoren skal tilrettelegges slik at personer med nedsatt funksjonsevne i størst mulig grad kan bruke det ordinære transportsystemet. God tilgjengelighet for forflyttningshemmede gir også god tilgjengelighet for andre brukergrupper. Regjeringen foreslår at det over budsjettet for Jernbaneverket settes av om lag 40 millioner kroner til tiltak for bedre tilgjengelighet for publikum. Tiltakene vil blant annet legge vekt på trinnfri atkomst til perrongen, reiseinformasjon, merking og bedring av sikkerheten.

I tillegg til de midlene Jernbaneverket, Statens vegvesen og Avinor AS benytter til tilgjengelighetstiltak over sine ordinære budsjetter, foreslås det å bevilge 15,7 millioner kroner som blant annet skal brukes til mindre infrastrukturtiltak for å bedre tilgjengeligheten til eksisterende transportinfrastruktur innen kollektivtransporten. En del av dette beløpet skal dessuten brukes til Samferdselsdepartementets medvirkning i forsøksordninger med tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser for funksjonshemmede.

Avvikling av tilskudd til lengre reiser

Samferdselsdepartementet foreslår å avvikle ordningen med spesielle statlige tilskudd til NSB, Nord-Norge Bussen og Hurtigruten for at disse operatørene skal gi studentrabatt på reiser over 150 kilometer. I forbindelse med forslaget om å bevilge 1,5 milliarder kroner til statlig kjøp av persontransport med tog, blir det særlig vist til at Samferdselsdepartementet forventer at NSB fortsetter å tilby rabatter som er attraktive for studenter, også etter at det spesielle tilskuddet til studentrabatt faller bort.

Konkurransetilsynet har gitt uttrykk for at ordningen med tilskudd til studentrabatt er konkurransevridende og stiller seg kritisk til ordningen. Samferdselsdepartementet mener dessuten at ordningen slår uheldig ut overfor studenter som ikke bor langs strekningene som trafikkeres av NSB og de to andre trafikkselskapene som omfattes av den spesielle tilskuddsordningen.

Konkurransesituasjonen innen persontransportmarkedet er blitt stadig sterkere ved liberalisering av ekspressbusspolitikken og nye lavprisflyselskaper. Prissetting er et viktig virkemiddel i konkurransen, og studenter er en prisbevisst gruppe. For de aller fleste lengre ruter med fly, båt, buss og tog er det derfor tilbud med gode rabattmuligheter – tilbud som også er gunstige for studenter, går det fram av budsjettforslaget.

Til toppen