Historisk arkiv

Nasjonal Kunnskapsbase

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Regjeringen ønsker bred vurdering av hvordan det felles norske informasjonsgrunnlaget kan sikres på nettet. Regjeringen har besluttet å ikke gå videre med noen av anbudene på nasjonal kunnskapsbase, blant annet på grunn av høye kostnadsrammer, usikkerhet om hvilke verdier staten vil sitte igjen med etter prøveperioden og utsikter til varig statlig finansiering.

Pressemelding

Nr.: 086-01
Dato: 8.november 2001

Nasjonal Kunnskapsbase

Regjeringen ønsker bred vurdering av hvordan det felles norske informasjonsgrunnlaget kan sikres på nettet. Regjeringen har besluttet å ikke gå videre med noen av anbudene på nasjonal kunnskapsbase, blant annet på grunn av høye kostnadsrammer, usikkerhet om hvilke verdier staten vil sitte igjen med etter prøveperioden og utsikter til varig statlig finansiering.

De to tilbyderne, Kunnskapsforlaget ANS og en samarbeidsgruppe bestående av J.W.Cappelens Forlag A.S., Stiftinga Det Norske Samlaget, Schibsted Multimedia AS, Norsk Rikskringkasting AS og Nasjonalbiblioteket, ble orientert om dette under et møte hos statsråd Kristin Clemet torsdag ettermiddag.

Regjeringen mener at sikring av kilder til generell kunnskap på norsk, samt kunnskap om Norge og norske forhold på nettet, må vurderes i et bredere perspektiv: "Det er nødvendig å sikre det felles norske informasjonsgrunnlaget i IT-samfunnet. Det videre arbeidet vil bli knyttet til det interdepartementale IT-politiske samarbeidet eNorge og arbeidet med å skaffe norsk innhold på nettet. Kulturnett Norge, Skolenettet og videreutvikling av digitale læremidler vil være sentrale elementer. Det vil bli lagt vekt på en nær dialog med private og offentlige aktører på feltet," sier statsråd Kristin Clemet.

I samarbeid med Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF) og Nærings- og handelsdepartementet (NHD), lyste Kulturdepartementet 22. juni ut en anbudskonkurranse om en toårig prøveordning der staten skulle kjøpe tilgang til en større kunnskapsbase for bibliotek- og undervisningssektoren. Ved anbudsfristen var det innkommet fire anbud, hvorav ett ble forkastet på formelt grunnlag. Ettersom aktører med nær tilknytning til Kulturdepartementet tok aktiv del i anbudskonkurransen, overtok Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet det videre arbeidet med vurdering av de innkomne anbudene. Kirke-, utdannings- og forskningdepartementet etablerte 29. august en evalueringskomité ledet av professor Jon Bing til å vurdere anbudene. Etter anbefaling fra evalueringskomiteen forkastet KUF ytterligere ett av anbudene. Det sto da igjen to anbud:

  • Kunnskapsforlaget ANS
  • En samarbeidsgruppe bestående av J.W.Cappelens Forlag a.s, Stiftinga Det Norske Samlaget, Schibsted Multimedia AS, Norsk Rikskringkasting AS og Nasjonalbiblioteket

Den økonomiske rammen for de to gjenstående anbudene er svært høy, ca. 66 og 55 mill kroner. Samtidig er det gjennom anbudskonkurransen klarlagt at staten ikke kan regne med å bli sittende igjen med verdier av betydning etter utløpet av prøveperioden på to år. Det er også kommet klarere frem at staten etter all sannsynlighet må finansiere drift, utvikling og innhold i en slik kunnskapsbase da inntjening fra et kommersielt marked neppe er tilstrekkelig til å dekke utgiftene. Etter en samlet vurdering har staten som oppdragsgiver derfor kommet til at en ikke vil gå videre med noen av de aktuelle anbudene, men vurdere bruken av kunnskapsbaser i bredt perspektiv.