Historisk arkiv

Kvalitetsutvalget grunnopplæringen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utdannings- og forskningsdepartementet

Mandat for utvalget som skal vurdere innhold, kvalitet og organisering av grunnopplæringen.

Nedsatt 4.desember 2001

Mandat for utvalget som skal vurdere innhold, kvalitet og organisering av grunnopplæringen

Mål for utvalgets arbeid:

Grunnskole og videregående opplæring skal ses som en samlet grunnopplæring og i et livslangt læringsperspektiv. Tilgangen til og muligheten for grunnopplæring skal være lik for alle. Opplæring av høy kvalitet skal gis til alle, uavhengig av alder, funksjonsnivå, etnisk og sosial bakgrunn, kjønn og bosted.

Det skal være helhet, sammenheng og høy kvalitet i opplæringsløpet; uten blindveier, omveier eller overlapping. Overganger fra barnehage til grunnskole, mellom ulike trinn i grunnskolen, til videregående opplæring og over til høyere utdanning eller arbeid, skal være smidige og fleksible, både innholdsmessig og strukturelt.

Innholdet i opplæringen skal være tilpasset behovene i et samfunn og arbeidsliv preget av stadig ny læring, utvikling og endring. Organisering, tilrettelegging og arbeidsmåter i opplæringen skal være tilpasset individ, arbeidsliv og samfunn, og være virkemidler i å fremme målene for opplæringen med tanke på høyest mulig kvalitet. Dette omfatter også de verdivalg samfunnsutviklingen stiller barn, unge og foreldre overfor.

Grunnopplæringen skal betraktes i et internasjonalt perspektiv og fremme aktiv deltakelse i samfunnet.

  • Utvalget skal beskrive, analysere og vurdere hovedtrekkene i dagens tilbudsstruktur, samt innhold, organisering og kvalitet i grunnopplæringen, i forhold til intensjonene i Reform 97 og Reform 94.
  • Utvalget skal utrede og vurdere lengde og omfang på grunnopplæringen, jf. Holdenutvalgets innstilling.
  • Utvalget skal vurdere hensiktsmessigheten med den nåværende inndelingen av trinn i grunnskolen og videregående opplæring, og overgangene mellom trinn og skoleslag. Utvalget skal i den forbindelse vurdere om barna skal begynne på skolen det året de fyller seks år eller når de fyller seks år, eller om dette kan være valgfritt for kommune og/eller foresatte
  • Kvalitetsarbeidet i grunnopplæringen skal vurderes, for å sikre den enkelte elevs og lærlings behov og samfunnets behov for kvalitativt godt utdannet arbeidskraft. Dette skal legge grunnlaget for høyere utdanning og livslang læring med høy kvalitet.
  • Kjønnsperspektivet, situasjonen for funksjonshemmede og nasjonale og etniske minoriteter skal belyses og drøftes.
  • Utvalget skal legge vekt på det internasjonale perspektivet, ved å se den norske grunnopplæringen i forhold til utvikling og tendenser i andre land.
  • Utvalget skal holde seg informert om evalueringen av grunnskolereformen og annen relevant forskning rettet mot grunnskole og videregående opplæring, og vurdere relevante funn i forhold til sitt mandat.
  • Utvalget skal beskrive mulige strategier og tiltak for utvikling av opplæringen i lys av ulike utviklingstrekk, nasjonalt og internasjonalt, og vurdere konsekvenser i forhold til disse. De raske teknologiske endringene knyttet til IKT og mediesamfunnet, med tilhørende verdispørsmål, skal også vurderes.
  • Utvalget skal foreslå strategier og tiltak på kort og lang sikt som kan bidra til en ønsket kvalitativ utvikling av grunnopplæringen.
  • Utvalget skal vurdere de samlede offentlige utgiftene til grunnopplæringen i forhold til de foreslåtte tiltak. I denne sammenheng skal utvalget redegjøre for hvordan frigjorte ressurser ved et evt. 12-årig løp kan nyttiggjøres innenfor grunnskole og videregående opplæring for å sikre og forbedre kvaliteten.

Utvalget skal avslutte sitt arbeid juni 2003.

Sammensetning av utvalget:

Leder:Astrid Søgnen, Oslo

Nestleder:Anders Seim, Akershus

Medlemmer:Åge Vårdal, Rogaland

Signe M. Natvig Andreassen, Oslo

Rolf Jørn Karlsen, Telemark

Martin Nielsen, Oslo

Steinar Høgaas, Nordland

Anniken Huitfeldt, Oslo

Ingvill Holden, Sør-Trøndelag

Ragnar Johansen, Møre og Romsdal

Solfrid Grøndal, Buskerud

Jan Birger Ommundsen, Oslo

Trine-Lise Fossland, Troms

Ragnhild Lied, Møre og Romsdal

Tom Veierød, Oslo

Svein Lie, Bærum