Historisk arkiv

Forsvarsdepartementet offentliggjør kart over antatte minefelt fra annen verdenskrig

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet har etter initiativ fra Forsvaret, og i samråd med Justisdepartementet, besluttet å offentliggjøre kart og lister over antatte tyske og britiske minefelt fra annen verdenskrig.

Pressemelding

Nr.: 053/2000
Dato: 13.07.00

Forsvarsdepartementet offentliggjør kart over antatte minefelt fra annen verdenskrig

Forsvarsdepartementet har etter initiativ fra Forsvaret, og i samråd med Justisdepartementet, besluttet å offentliggjøre kart og lister over antatte tyske og britiske minefelt fra annen verdenskrig.

Det er i første rekke hensynet til fiskerinæringen og entreprenørvirksomhet som har foranlediget initiativet til offentliggjøringen.

Det understrekes at kartene og listene viser planlagte minefelt under krigen, og det knytter seg derfor stor usikkerhet til hvor mange miner som faktisk befinner seg i de aktuelle områdene. I tillegg antas at mange miner ble ryddet under og like etter krigen, og at andre miner har flytt opp, blitt detonert eller har flyttet på seg.

Det finnes et betydelig antall eksplosiver langs norskekysten. Fjerning av eksplosivene er politiets ansvar, men Forsvaret støtter politiet med kompetanse på eksplosivrydding. Sjøforsvaret detonerer ca 100 miner, torpedoer og granater årlig. Eksplosiver som blir innrapportert og som utgjør en trussel mot allmen fri ferdsel, blir fjernet umiddelbart.

Forsvarsdepartementet er ikke kjent med at det har skjedd alvorlige ulykker i forbindelse med minene. Publikum oppfordres likevel til å varsle nærmeste politimyndighet dersom man kommer over minelignende gjenstander. Miner fra krigens dager inneholder sprengstoff som fremdeles kan være intakt.

Forsvaret har i lengre tid arbeidet med å systematisere all tilgjengelig informasjon omkring minefeltene. Forsvarsdepartementet vil på bakgrunn av dette arbeidet ta et initiativ for å få sjekket hvorvidt det faktisk finnes miner som i dag kan tenkes å utgjøre en trussel mot allmen fri ferdsel, men som ennå ikke er blitt rapportert til politiet.

Informasjon om minefeltene blir lagt ut på internett (Forsvarsnett), men det gjøres oppmerksom på at materialet er under elektronisk bearbeidelse og vil bli lagt ut fortløpende. Henvisning til materialet finner du på følgende adresse: www.mil.no/pressesenter.

Kontaktpersoner:
Forsvarskommando Sør-Norge: Orlogskaptein Jan Magne Stensrud på tlf: 992 69 519
Forsvarsdepartementet: Seniorrådgiver Kåre Helland-Olsen på tlf: 9094 7071