Historisk arkiv

30 barskogområder i Nord-Norge vernes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Miljøverndepartementet

Verneplan for barskog i Nord-Norge er vedtatt i statsråd i dag. Verneplanen omfatter 30 områder i Nordland, Troms og Finnmark. Barskogen i Nord-Norge er blant de nordligste barskogsområdene i verden. I Pasvik finnes de siste større urskogområdene i lande

Verneplan for barskog i Nord-Norge er vedtatt i statsråd i dag. Verneplanen omfatter 30 områder i Nordland, Troms og Finnmark. Barskogen i Nord-Norge er blant de nordligste barskogsområdene i verden. I Pasvik finnes de siste større urskogområdene i landet. Kalkskogen i området er levested for flere truede plantearter. (21.12.00)

Pressemelding


Dato: 21.12.00

30 barskogområder i Nord-Norge vernes

Verneplan for barskog i Nord-Norge er vedtatt i statsråd i dag. Verneplanen omfatter 30 områder i Nordland, Troms og Finnmark. Barskogen i Nord-Norge er blant de nordligste barskogsområdene i verden. I Pasvik finnes de siste større urskogområdene i landet. Kalkskogen i området er levested for flere truede plantearter.

Områder vernet etter naturvernloven utgjør en "grunnmur" i det samlede arbeidet for å ta vare på det biologiske mangfoldet i Norge. Formålet med denne verneplanen er å ta vare på både de typiske barskogområder og spesielle, sjeldne eller truede elementer i barskognaturen. I Nord-Norge fins noen av verdens nordligste barskoger. Internasjonalt har Norge et ansvar for å sikre disse. I Pasvik fins de siste større urskogområdene i landet. Disse områdene er utløpere av større urskogområder i Russland og Finland. Kalkskogene i regionen inneholder truede/sjeldne arter og representerer nordlige utforminger av skogtypen. Verneplanen

Har et totalareal på 183 km2. Statsskog eier ca 70 prosent.

Historisk sett har skogene i Nord-Norge blitt til dels hardt utnyttet, særlig gjelder dette de kystnære og de mer rike lavlandsområdene. I forhold til de foreslåtte verneområdene er det i dag begrensede næringsinteresser. Først og fremst er det skogbruksinteresser som kommer i konflikt med verneinteressene i noen områder. Utover dette er det i hovedsak interesser knyttet til beite (husdyr, rein), vedhogst, jakt, fiske og friluftsliv som gjør seg gjeldende..

Direktoratet for naturforvaltning har ledet arbeidet med verneplanen for barskog i Nord-Norge. Arbeidet ble formelt startet opp i 1992, og det ble opprettet et eget rådgivende utvalg; Det regionale barskogutvalget for Nord-Norge. Forslag til verneplan for barskog i Nord-Norge ble lagt ut til høring etter at den foreslåtte utvidelsen av arealrammene var behandlet i Stortinget.

15 av de 30 områdene som omfattes av verneplanen ligger i Nordland, 8 i Troms og 7 i Finnmark. Om lag 25 km 2> av verneområdene er produktiv barskog. 7 av områdene er allerede helt eller delvis fredet, og får endret sin status. Nytt verneareal i planen omfatter totalt 161 km 2>, hvorav 21,1 km 2> er produktiv barskog.

På lokalt plan i Sør- Varaneger har det vært uttrykt bekymring for at det totale verneomfanget i Pasvik blir for stort og at det vil kunne komme til å gå ut over lokale næringsinteresser.

Det er derfor besluttet at verneplanen for barskog og nasjonalparkplanen skal sees i sammenheng. Forslaget til nasjonalparkplanen vil dermed bli sendt på høring med tre alternativer med ulik arealramme.

Kontaktperson:

Avdelingsdirektør Pål Vidar Sollie, tlf. 22 24 58 77 og rådgiver

Asbjørn Solås 22 24 58 65