Historisk arkiv

Fylkesplan for Vestfold er godkjent

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Miljøverndepartementet

Kongen har i Statsråd i dag godkjent Fylkesplan for Vestfold. Regjeringen berømmer Vestfold for fylkets satsing på barn og ungdom som ressurser i samfunnsutviklingen. (31.08.01)

Pressemelding

Dato: 31.08.01

Fylkesplan for Vestfold er godkjent

Kongen har i Statsråd i dag godkjent Fylkesplan for Vestfold.Planen legger vekt på temaene velferd og verdier, arealforvaltning og bærekraftig energi.Regjeringen berømmer Vestfold for fylkets satsing på barn og ungdom som ressurser i samfunnsutviklingen.

Regjeringen berømmer Vestfold for det arbeidet fylket har lagt ned for å gi barn og unge medvirkning i samfunnsutviklingen. Samarbeidsprosjektet "Barn og unge - Samfunnsengasjement, medvirkning og innflytelse (1998-2003)" som fylkeskommunen, Statens Utdanningskontor og KS Vestfold står bak, viser på en god måte hvordan unge kan trekkes med som en viktig ressurs . Fylkesplanen vektlegger temaene velferd og verdier, arealforvaltning og bærekraftig energi. I tillegg er arbeid og kompetanse videreført som temaer fra forrige fylkesplan.

Regjeringen ser positivt på at Vestfold søker å dreie befolkningsveksten fra kysten mot de indre delene av fylket, og at fylkeskommunen arbeider med en fylkesdelplan for kystsonen. Allmennhetens behov tilsier at strandsonen ikke punkteres på en uheldig måte.

Vestfold ønsker å være et foregangsfylke for miljøvennlig energibruk. Miljøverndepartementet er positiv til fylkets satsing på energiøkonomisering og bruk av energikilder som gir lavest mulig utslipp av klimagasser.

Regjeringen gir sin tilslutning til fylkesplanens hovedgrep og temavalg, og anser disse som sentrale for å møte de regionale utfordringene i Vestfold. Regjeringen ser også positivt på det brede samarbeidet som er lagt til grunn mellom de offentlige myndighetene i Vestfold i utarbeidelsen og gjennomføringen av planen.

Miljøvernministeren godkjente i brev av 23. juli 2001 fylkesdelplan for samordnet arealbruk og transportsystem i Vestfold.

Fylkesdelplanen har til formål å bidra til utvikling av mer miljøvennlige utbyggingsmønstre og transportsystem i Vestfold i planperioden fram til 2020. Miljøvernministeren ser fylkesdelplanen som en god oppfølging av rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging, og hun påpeker at planen må følges opp gjennom et bredt samarbeid i fylket og nedfelles i kommunenes oversikts- og detaljplanlegging

Kontaktperson

Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann, tlf 22245910