Historisk arkiv

Rikets miljøtilstand 2000-2001

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Miljøverndepartementet

Stortingsmelding nr. 24 (2000-2001)

Regjeringen har i dag lagt fram Stortingsmelding nr. 24 (2000-2001) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand. Årets melding fokuserer særlig på rovviltforvaltning, forvaltning av vassdrag, avfall og gjenvinning, bærekraftig byutvikling og økt ansvar til kommunene. (02.02.01) Les hele stortingsmeldingen

Pressemelding

Dato: 02.02.01
Kontaktpersoner: Ekspedisjonssjef Jon Rørvik, 22 24 57 10
Avdelingsdirektør Odd Frøyen, 22 24 57 54

Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand

Regjeringen har i dag lagt fram Stortingsmelding nr. 24 (2000-2001) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand. Dette er en årlig melding som presenterer utviklingen i miljøet og hovedpunktene i Regjeringens miljøvernpolitikk. I år fokuseres det særlig på rovviltforvaltning, forvaltning av vassdrag, avfall og gjenvinning, bærekraftig byutvikling og økt ansvar til kommunene.

- Miljøvernpolitikken må bli en del av alle politikkområder, og den må også få en bedre lokal forankring. Jeg håper denne stortingsmeldingen kan være et viktig bidrag i riktig retning, sier miljøvernminister Siri Bjerke.

Rovvilt

Regjeringen vil sikre levedyktige rovviltstammer, samtidig som det tas tilstrekkelig hensyn til tamrein- og bufenæringene. Det er nå definert en ytterligere avgrensing av forvaltningsområdet for et begrenset antall familiegrupper av ulv. Området er avgrenset slik at konfliktene reduseres mest mulig, samtidig som det over tid gis mulighet til en byrdefordeling mellom ulike områder innenfor forvaltningsområdet. Etablering av par og familier utenfor forvaltningsområdet vil bli hindret, blant annet gjennom lisensjakt på ulv. Videre åpnes det for felling av ulv som gjør skade på bufe, og felling av ulv som er nærgående overfor mennesker. Det skal iverksettes nye tiltak for å redusere antall sau og tamrein tatt av jerv. Et statlig jegerkorps for bestandsregulering og -kontroll er nå etablert.

Vassdrag og vannkraftressurser

Det vil bli lagt økt vekt på miljøhensyn i den videre forvaltningen av vassdrags- og vannkraftressurser. Dette innebærer:

  • Samlet Plan for vassdrag vil bygge på gruppevis sortering av vassdrag og vassdragsområder i stedet for konkrete utbyggingsprosjekter
  • Det blir startet et arbeid med sikte på Verneplan V for vassdrag
  • Miljøvilkårene i regulerte vassdrag vil bli revidert
  • Et konkret forslag til etablering av nasjonale laksevassdrag og fjorder vil bli lagt fram innen utgangen av 2001

Avfall

Avfallspolitikken skal videreutvikles. Næringslivets ansvar for håndtering av eget avfall skal utvides, og det skal utarbeides tydelige skillelinjer mellom nærings- og husholdningsavfall. Kommunene vil få overgangsordninger. På bakgrunn av Stortingets behandling av denne meldingen vil Regjeringen fremme en proposisjon om endringer i Forurensningsloven.

Det vil bli foretatt justeringer i emballasjeavtalene for å sikre fortsatt høy grad av innsamling og gjenvinning av emballasjeavfall. Det vil også bli vurdert en endring av sluttbehandlingsavgiften for å sikre en riktigere prising av utslippene og en sterkere stimulering til energigjenvinning av avfall.

Bærekraftig byutvikling

Planleggingen i byregionene vil bli styrket og samordnet. Overordnede areal- og transportplaner for byregionene skal videreutvikles i samarbeid med regionale og kommunale myndigheter. Organisatoriske og juridiske virkemidler for mer effektiv arealutnytting i byer og tettsteder

vil bli styrket.

Byer og byområder vil bli invitert til forsøk med ny organisering og finansiering av bytransporten. En bedre samordnet organisering vil styrke mulighetene for samlet prioritering av investeringer og drift for alle transportformene.

Barn og unge skal få muligheter til en fysisk aktiv oppvekst i nær kontakt med natur, gjennom grønne områder i nærmiljøene og i nære omgivelser rundt byer og tettsteder.

Mer ansvar til kommunene

Kommunene vil få økt ansvar og myndighet innenfor miljøvernpolitikken. Det skal settes i gang konkrete tiltak for å overføre ansvar og myndighet på kulturminnefeltet, i motorferdsels-saker, ved forvaltning av verneområder og i deler av rovviltforvaltningen.

St. meld. nr. 24 (2000-2001) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand