Historisk arkiv

Endring i luftfartsloven: Heimel for å innføre strengare støy- og miljøkrav

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgjevar: Samferdselsdepartementet

Pressemelding

Nr.: 110/2000
Dato: 24.11.2000

Endring i luftfartsloven: Heimel for å innføre strengare støy- og miljøkrav

Regjeringa har i statsråd i dag gjort framlegg om ei endring i luftfartsloven, med sikte på å få ein heimel til å kunne nekte registrering og bruk av visse typar av eldre, sivile jetfly som ikkje oppfyller internasjonale miljø- og støykrav. Framlegget til lovendring er ei tilpassing til EØS-regelverket.

Til redaksjonen

For nærmare opplysningar: Sjå Ot.prp. nr. 22 (2000 – 2001) "Om lov om endring i lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (EØS-tilpasning)" – også tilgjengeleg på vevsidene til Samferdselsdepartementet: www.dep.no/sd