Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Utvidet tilsyn styrker brukernes rettssikkerhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Sosial- og helsedepartementet

Regjeringen utvider fylkesmannens tilsyn med tjenester i omsorgsboliger og andre hjemmebaserte tjenester etter sosialtjenesteloven for å styrke rettssikkerheten for brukere av tjenestene.

Pressemelding

Nr.: 30
Dato: 06.04.01

Utvidet tilsyn styrker brukernes rettssikkerhet

Regjeringen utvider fylkesmannens tilsyn med tjenester i omsorgsboliger og andre hjemmebaserte tjenester etter sosialtjenesteloven for å styrke rettssikkerheten for brukere av tjenestene.

Etter dagens regler skal fylkesmannen bare føre tilsyn med tjenestetilbud i aldershjem og barneboliger. Lovforslaget vil derfor styrke brukernes rettssikkerhet ved at fylkesmannen nå også skal føre tilsyn med tjenester etter sosialtjenesteloven, i omsorgsboliger og hjemmebaserte tjenester (Ot. prp. 62 (2000-2001) om lov om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m. v.).

Tidligere fikk sterkt pleietrengende personer tjenester i institusjon. I dag får til dels meget tungt pleietrengende tjenester i omsorgsboliger eller i egne hjem. Brukerne av omsorgstjenester er ofte helt avhengige av hjelpen de mottar, samtidig som flere av dem i liten grad selv er i stand til å ivareta sine interesser. Dette gjelder særlig personer med alvorlig psykisk utviklingshemming, alvorlige psykiske lidelser og demente. Derfor er det viktig at fylkesmannen nå skal føre tilsyn med at tjenestetilbudet fungerer i tråd med regelverket, uavhengig av om noen har klaget.

Sosialtjenesteloven kapittel 6A omhandler rettigheter for og begrensning og kontroll av tvangsbruk og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming. Loven er midlertidig. Reglene ble gitt en tidsavgrenset varighet på tre år, fra 1.1.1999, og gjelder fram til 31.12.2001. Tidsavgrensningen skal sikre at loven og praktiseringen av den blir løpende vurdert, og at erfaringene oppsummeres overfor Stortinget innen utløpet av de tre årene.

Det har vist seg å ta lengre tid for kommunene å innrette seg etter det nye regelverket enn forutsatt da loven ble vedtatt. Regjeringen foreslår derfor at den midlertidige lovens funksjonstid blir utvidet med ytterligere to år, til 31.12. 2003.

Kontaktpersoner:
Underdirektør Liv Telle, tlf. 22 24 87 45
Rådgiver Karl Olav Hovland, tlf. 22 24 83 20

Til toppen