Historisk arkiv

Nå forsvinner plikten til å fratre ved særaldersgrensen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

1. juli oppheves plikten arbeidstakere med særaldersgrenser har til å fratre stillingen ved oppnådd aldersgrense.

– Endringen øker valgfriheten til arbeidstakerne ved at de ikke lenger er pliktig å slutte i jobben når særaldersgrensen inntrer. De som er motiverte til å jobbe lenger kan da fortsette inntil ordinær pensjonsalder, så sant de fyller kravene som er satt til stillingen, sier statssekretær Vegard Einan.

Fjerningen av fratredelsesplikten endrer ikke pensjonsreglene for de som har særaldersgrenser. Personer med særaldersgrense kan dermed fortsatt gå av ved oppnådd særaldersgrense dersom de ønsker det, og de beholder retten til en god tidligpensjonsordning. Det vil også fortsatt være mulig å gå av inntil tre år før særaldersgrensen dersom summen av tjenestetid og alder er minst 85 år.

Særaldersgrenser er stillinger med lavere aldersgrense enn den alminnelige aldersgrensen i offentlig sektor på 70 år. De aktuelle særaldersgrensene er på 60, 63 eller 65 år.

Om lag 10–15 prosent av ansatte i staten, 30 prosent i kommunene og 50 prosent i helseforetakene, har særaldersgrenser. Samlet sett utgjør det nesten en av tre offentlig ansatte.

De største yrkesgrupper med særaldersgrense som får fordel av denne lovendringen er politi, helsepersonell og brannmenn. Forsvarsansatte påvirkes ikke i denne omgang, da de er underlagt forsvarsloven. Forsvarsdepartementet har en pågående prosess som omfatter disse.